Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Om Kritikerlaget

Norsk kritikerlag er medlemsorganisasjon for norske kritikere og ivaretar medlemmenes faglige og økonomiske interesser. Laget skal fremme kritikkens kvalitet og uavhengighet. Per 1. mars 2016 har laget 364 medlemmer fordelt på tre seksjoner.

Norsk kritikerlag er en liten skribentorganisasjon med stramme økonomiske rammer. Like fullt har laget etablert seg som en uunnværlig leverandør av kritiske vurderinger og meninger i den kulturelle offentligheten. Et svært høyt aktivitetsnivå i form av gode seminarer, nyskapende prosjekter, åpne debattmøter, skrivekurs og innspill i media har markert kritikernes særstilling i offentligheten og skapt faglig inspirerende miljøer for refleksjon rundt kritikkens kvalitet, integritet og uavhengighet. Lagets medlemsblad Krit.sirkelen ble i 2006 videreført som nettpublikasjonen Kritikeren, og bidro i likhet med forgjengeren til å spisse samtalene om den kritiske vurderingens egenart, mens kunstseksjonens enestående og selvstendige prosjekt Kunstkritikk.no har skapt et helt nytt forum for en kvalifisert og engasjerende kunstkritikk.

Norsk kritikerlag arbeider for å bedre kritikernes arbeidsvilkår og for at det skal innføres flere arbeidsstipend for kritikere. Laget oppmuntrer sine medlemmer til en etisk reflektert kritikk, bl.a. gjennom Kritikerplakaten, som vektlegger habilitets-, varsomhets- og uavhengighetshensyn.

Generalsekretær: Anne Merethe K. Prinos

Historie

Norsk kritikerlag har i sin nåværende form eksistert siden 1998. Da gikk Norsk Litteraturkritikerlag sammen med Norsk kunstkritikerlag og Kritikerlaget for teater, musikk og ballett og dannet et felles lag.

Av de tre lagene er Kritikerlaget for teater, musikk og ballett det eldste. Det ble stiftet så tidlig som i 1927 på redaktør Einar Skavlans kontor i Dagbladet og het da Norsk Teater- og Musikkritikerforening. Blant stifterne var også Arnulf Øverland, David Monrad-Johansen og Reidar Mjøen, hvis legat Kritikerlaget fremdeles nyter godt av.

Norsk Litteraturkritikerlag ble dannet i 1946 på grunnlag av underskriftene til 11 kritikere som ønsket en egen organisasjon. De fleste var sentrale navn innenfor den offentlige litteraturdebatten, som Sigurd Evensmo, Carl Fredrik Engelstad, Philip Houm, Eugenia Kielland og Helge Krog. Litteraturkritikerlaget har siden den tid vokst kraftig; mens laget hadde 60 medlemmer i 1960, var det hele 205 medlemmer i 2000.

Norsk kunstkritikerlag kan på sin side spore sin historie tilbake til 1949, men omstendighetene rundt stiftelsen er uklare.

Laget har kontor i Forfatternes Hus i Oslo, som siden 1970-tallet har huset ulike forfatter- og skribentorganisasjoner.

Vedtekter for Norsk kritikerlag

Vedtatt på konstituerende årsmøte 7. juni 1998
Med endring 1. april 2000, 17. mars 2001, 29. mars 2003, 27. mars 2004,
18. mars 2006, 18. april 2009, 10. april 2010 og 2. april 2011.

Formål og virkeområde

§ 1. Norsk kritikerlag er medlemsorganisasjon for norske kritikere.

§ 2. Laget har til formål å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser. Laget skal fremme kritikkens kvalitet og uavhengighet.

§ 3. Til lagets oppgaver hører å forhandle og inngå bindende avtaler som tillater:
– fremstilling av medlemmers utgitte eller offentliggjorte verk, samt opptak av disse.
– annen bruk av medlemmers utgitte eller offentliggjorte verk, samt opptak av disse, i nærmere definerte medier, teknologier og måter, herunder bruk som tillates med hjemmel i lovbestemmelser som avgrenser enerettigheter og/eller ved avtalelisens.
– forvaltning av vederlag eller kompensasjon for bruk som angitt ovenfor.

Retten til å forhandle og inngå avtaler etter bestemmelsen her kan foreningen overdra til en annen rettighetshaverorganisasjon i Norge eller i utlandet, hvis oppgaver er av tilsvarende art.

Medlemskap

§ 4. Som medlemmer kan opptas kritikere som på regelmessig basis har virket i dagsavis, periodika, kringkasting eller lignende, i minst ett år og har publisert minimum fem kritikker. Opptak skjer etter egen søknad. Medlemskap avgjøres av de respektive arbeidsutvalgene. Avslag kan innankes for styret.

§ 5. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Ved innbetaling av kontingent mottar medlemmet lagets medlemskort. Den som er fylt 65 år, blir livsvarig medlem med fulle rettigheter uten innbetaling av kontingent.

Medlemmer som ved årets slutt ikke har betalt sin kontingent, anses som uttrådd av laget og underrettes om dette av styret. De gjenvinner sine rettigheter som medlem når de har betalt sine restanser.

§ 6. Et medlem som illojalt motarbeider lagets mål, kan ekskluderes etter forslag fra styret fremmet for årsmøtet. Eksklusjon krever ¾ flertall på årsmøtet.

§ 7. Som støttemedlemmer kan opptas organisasjoner, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å bidra økonomisk til Norsk kritikerlags drift, for derigjennom å styrke kritikken. Støttemedlemmer kan møte som observatører på årsmøtet uten stemme-, tale- og forslagsrett. Prisen for støttemedlemskap fastsettes av styret

Lagets administrasjon

§ 8. Styret består av seks medlemmer og velges på årsmøtet. Leder og nestleder velges ved særskilt valg. Styremedlemmene velges for to år slik at tre personer er på valg hvert år. Styret skal ha en slik sammensetning at hvert av lagets seksjoner er representert i styret, dog ingen med mer enn to representanter. Gjenvalg kan finne sted. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Det skal også velges personlige vararepresentanter etter de samme kriterier som for styrerepresentantene. Styrets representanter har selv ansvar for å innkalle sin vararepresentant.

Styret har ansvar for regnskap og budsjett og for driften av laget. Styret fungerer også som styre for Norsk kritikerlags fond sammen med de fondsstyremedlemmer som er oppnevnt av arbeidsutvalgene, jf. § 4 i Vedtekter for Norsk kritikerlags fond.

Årsmøtet fastsetter lederens godtgjørelse.

§ 9. Laget har tre seksjoner. Disse er: Seksjonen for kunstkritikere, seksjonen for litteraturkritikere og seksjonen for teater-, musikk- og dansekritikere. Seksjonene velger årlig sine egne arbeidsutvalg på tre–fem medlemmer samt ett varamedlem. Seksjonenes mål er å drive faglige aktiviteter for sin gruppe. Seksjonene mottar sine midler fra styret og rapporterer tilbake om bruken av midlene. Seksjonene kan også selv søke midler.

Lagets ulike seksjoner velger til enhver tid eventuell tilslutning til de internasjonale kritikerorganisasjonene. Arbeidsutvalget i kunstseksjonen er styre i AICA Norge. Medlemskap i de internasjonale organisasjonene fordrer at man tilfredsstiller de internasjonale vedtektene.

§ 10. Årsmøtet velger lagets stipendkomité. Komiteen består av tre medlemmer med varamedlemmer, ett medlem fra hver av de tre seksjonene. Stipendkomiteen innstiller overfor styret forslag til tildeling av de ulike stipendene.

Styret og stipendkomiteen har plikt til å tilstrebe at grupper hvis verk har ført til utbetaling av vederlag, også nyter godt av midlene.

§ 11. På hvert årsmøte velges en valgkomité på tre medlemmer, ett fra hver av de tre seksjonene. Valgkomiteens innstilling sendes ut til medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet.

§ 12. Styret ansetter lagets daglige leder, som forestår den daglige driften av laget i samarbeid med styret.

Årsmøte

§ 13. Årsmøtet er lagets høyeste organ. Årsmøtet holdes fortrinnsvis innen utgangen av 1. kvartal, dog ikke senere enn utgangen av april. På årsmøtet behandles:

1. Årsberetning og revidert regnskap
2. Handlingsplan og budsjett
3. Innsendte forslag
4. Valg

Årsmøtet innkalles med minst fire ukers skriftlig varsel. Med innkallelsen følger dagsorden med redegjørelse for sakene, styrets innstillinger og valgkomiteens forslag. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst to måneder før årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

Årsmøtets vedtak er bindende for styret.

Alle valg og avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall av avgitte stemmer. Blanke stemmer teller ikke. Unntatt fra dette er avstemninger om vedtektsendringer, oppløsning og eksklusjon. Årsmøtet avgjør selv avstemningsmåten. Ved alle valg og avstemninger kan fraværende medlemmer stemme ved at de gir et annet medlem skriftlig fullmakt til å stemme for seg. Antallet fullmakter begrenses til 2 pr. tilstedeværende medlem på årsmøtet.

§ 14. Det kan kalles inn til ekstraordinært årsmøte hvis styret eller 10 av lagets medlemmer krever det. For ekstraordinært årsmøte gjelder bestemmelsene i paragraf 13 så langt det passer.

Vedtektsendringer

§ 15. Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet. Forslag til endringer må være sendt styret innen to måneder før årsmøtet og må følge innkallelsespapirene til årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må oppnå 2/3 flertall av de avgitte stemmer for å bli vedtatt.

Oppløsning

§ 16. Forslag om oppløsning av laget må vedtas på årsmøte med 2/3 flertall. Det må deretter bekreftes ved uravstemning og oppnå 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Vedtekter for Norsk kritikerlags fond

Vedtatt 7. juni 1998
Med endring 21. februar 2007

§ 1. Fondets navn er Norsk kritikerlags fond.
§ 2. Fondets midler skal benyttes til beste for kritikere gjennom stipend, finansiering av seminarer, kurs og drift av kritikernes felles organer o.l.
§ 3. Fondet finansieres gjennom bibliotekvederlag og andre kollektive vederlag.
§ 4. Styret for fondet er styret for Norsk kritikerlag. I tillegg oppnevner hver seksjon ved arbeidsutvalget 1 styremedlem.
§ 5. Fondet er regnskapspliktig, og regnskap og årsberetning skal forelegges Kulturdepartementet innen 1. mars det påfølgende år. Fondets vedtekter skal godkjennes av Kulturdepartementet.