Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

NORSK KRITIKERLAGS PERSONVERERKLÆRING

1. INNLEDNING

Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor og hvordan Norsk kritikerlag samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Vi er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte.

2. BEHANDLINGSANSVARLIG

Norsk kritikerlag (org.nr. 980 52 75 14) er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler. For kontaktinformasjon, vennligst se punkt 11.

3. DATABEHANDLER

Norsk kritikerlag inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på våre vegne. Databehandler vil kun behandle personopplysninger etter avtale med oss og i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi har for tiden databehandleravtale med følgende leverandører:
– AttendIT (IT-konsulentselskap)

4. PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Å behandle en personopplysning er for eksempel innsamling, lagring, sammenstilling og utlevering. Ved medlemskap i Norsk kritikerlag, ved søknad om stipender eller annen økonomisk stønad, samt ved søknad til stillinger i foreningen og ved ansettelsesforhold behandles:

– Ansatte, tillitsvalgte og søkere til stillinger:
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, stilling og bankkontoopplysninger.

– Alle medlemmer:
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, dato for medlemskap, arbeidssted (medium man er tilknyttet), dato for opphør av medlemskap og dødsdato. Registrering i medlemsregisteret på nett er frivillig.

– Stipend- og prismottakere og mottakere av honorar:
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, ev. organisasjonsnummer og bankkontoopplysninger.

– Eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter:
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, arbeidssted/arbeidsgiver og stilling.

5. FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Norsk kritikerlag behandler personopplysninger i henhold, og kun begrenset, til spesifikke formål. For de enkelte kategoriene registrerte (jf. pkt. 4 over) er formålet med behandlingen som følger:

– Ansatte og søkere til stillinger:
Oppfylle arbeidsavtale og rettslige forpliktelser som arbeidsgiver. For søkere til stillinger er formålet å gjennomføre en ansettelsesprosess.

– Medlemmer, herunder tillitsvalgte:
Oppfylle avtalen om medlemskap, samt utsendelse av nyhetsbrev og invitasjoner.

– Stipend- og prismottakere og søkere til slike ordninger:
Oppfylle avtale om utbetaling av stipend eller annen økonomisk støtte.

– Eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter:
Markedsføring og invitasjoner.

6. GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag. For de enkelte kategoriene registrerte (jf. pkt. 4 over) er det rettslige grunnlaget for behandlingen som følger:

– Ansatte og søkere til stillinger:
GDPR artikkel 6 (a) samtykke, 6 (b) oppfyllelse av avtale og © oppfyllelse av rettslige forpliktelser.

– Medlemmer, herunder tillitsvalgte:
GDPR artikkel 6 (a) samtykke, 6 (b) oppfyllelse av avtale, © oppfyllelse av rettslige forpliktelser og 9 (d) behandlingen skjer som ledd i virksomheten til en ideell organisasjon som driver fagforeningsarbeid.

– Stipend- og prismottakere og søkere til slike ordninger:
GDPR artikkel 6 (b) oppfyllelse av avtale og © oppfyllelse av rettslige forpliktelser.

– Eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter:
GDPR artikkel 6 (a) samtykke og 6 (b) oppfyllelse av avtale.

Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Våre kontakter kan når som helst takke nei til å motta informasjon fra oss.

7. INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Norsk kritikerlag innhenter ikke informasjon fra informasjonskapsler / cookies på våre nettsider.

Personopplysningene som er registrert, vil i det vesentlige være innhentet fra den registrerte selv, men kan også være innhentet fra eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter. Den registrerte kan til enhver tid be om å få opplyst hvilke opplysninger Norsk kritikerlag har registrert, kreve disse slettet, korrigert mv, jf. GDPR art. 13 og 14.

8. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Utlevering av personopplysninger til tredjepart er en behandling som krever behandlingsgrunnlag. For de enkelte kategoriene registrerte vil personopplysninger kunne utleveres til følgende tredjepart:

– Ansatte og søkere til stillinger:
NAV, skattemyndighetene, leverandører av IT-systemer og nettside, forsikringsselskaper.

– Medlemmer, herunder tillitsvalgte:
NAV, skattemyndighetene, leverandører av IT-systemer nettside, forsikringsselskaper.

– Stipend- og prismottakere og søkere til slike ordninger:
NAV, skattemyndighetene, leverandører av IT-systemer og nettside.

– Eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter:
NAV, skattemyndighetene, leverandører av IT-systemer og nettside.

– Eksterne som mottar bistand og rådgivning:
Leverandører av IT-systemer.

Norsk kritikerlag kan utlevere personopplysninger (navn, adresse, e-postadresse og fødselsdato) til forskning dersom Norsk kritikerlag anser at formålet er i tråd med organisasjonens og medlemmenes interesser. Personer som gis tilgang til personopplysninger i forbindelse med forskning, må skrive under på en taushetserklæring, og den forskningsansvarlige institusjonen forpliktes ved avtale til å følge gjeldende regelverk for forskning. Medlemmer kan reservere seg mot utlevering av personopplysninger til dette formålet ved å ta kontakt med oss.

9. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene lagres så lenge formålet med behandlingen av opplysningene gjør det nødvendig, eller opplysningene skal eller kan oppbevares ut over dette som følge av lovgivningen. For å ivareta vår historikk blir personopplysningene til medlemmer lagret også etter avsluttet medlemskap og når et medlem dør. Det samme gjelder for stipend- og prismottakere, for eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter.

Retten til å bli glemt i henhold til GDPR-artikkel 17 gir deg mulighet til å kreve at alle registrerte personopplysninger om deg skal slettes på oppfordring, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse.

10. RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Du kan kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi lagrer om deg, samt kreve retting eller sletting av opplysningene. Uriktige opplysninger om deg vil korrigeres uten ugrunnet opphold. Det samme gjelder for retten til å få opplysninger slettet.

Dersom du mener at Norsk kritikerlag behandler dine personopplysninger i strid med gjeldende regler, kan klage rettes til Datatilsynet.

11. INFORMASJONSSIKKERHET

Dine personopplysninger er sikret ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

12. ENDRING AV VÅR PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 20. januar 2022. Vi forbeholder oss retten til å endre den etter behov, og vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom. Dersom vi foretar vesentlige endringer, vil medlemmer av Norsk kritikerlag bli informert direkte om det.

13. KONTAKTINFORMASJON

Hvis du har spørsmål eller andre henvendelser som gjelder personvern knyttet til vår virksomhet, kan du ta kontakt på kritikerlaget@kritikerlaget.no eller
telefon 22 47 24 30.

Våre databehandlere:
– AttendIT (IT-konsulentselskap)