Kritikerlaget

Retningslinjer for varsling

Norsk kritikerlag har utarbeidet retningslinjer for varsling, vedtatt av styret i mars. Retningslinjene gjelder for tillitsvalgte og medlemmer, og for virksomhet i NK-sammenheng. De gjelder alle former for trakassering. Formålet med retningslinjene er å sikre forutsigbarhet i organisasjonens håndtering av varslingssaker, vern for trakasserte og forhindre videre trakassering, samt sikre ivaretakelse av rettssikkerheten til den som anklages for trakassering.

Retningslinjer for varsling om trakassering i Norsk kritikerlag
Norsk kritikerlag (NK) har nulltoleranse for alle former for trakassering. Formålet med retningslinjene er å sikre forutsigbarhet i lagets håndtering av varslingssaker, vern for trakasserte og forhindre videre trakassering, samt sikre ivaretakelse av rettssikkerheten til den som anklages for trakassering.

Definisjoner
Med trakassering, herunder seksuell trakassering, menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har som formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Det er ikke krav om at den som trakasserer, har til hensikt å trakassere.

NK forholder seg til den enhver tid gjeldende legaldefinisjonen av trakassering. Nærmere beskrivelser av hva som er trakassering finnes blant annet på nettsidene til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Hvem retningslinjene gjelder for
Retningslinjene for varsling om trakassering gjelder og skal være kjent for alle medlemmer og tillitsvalgte i NK, og gjelder for virksomhet i NK-sammenheng (internt i organisasjonen).

Hvem det skal varsles til
Generalsekretæren i NK har det overordnede ansvar for mottak, håndtering og oppfølging av varsler om trakassering som gjelder medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen.

Kontaktinformasjon: Generalsekretær Anne Merethe K. Prinos
Telefon: 996 43 435
E-post: anne.merethe@kritikerlaget.no

Hvilke opplysninger bør varslet inneholde?
Et varsel bør inneholde disse opplysningene:

 • Navn og kontaktinformasjon til den som varsler, dersom den som varsler ikke ønsker å være anonym
 • Hva som har skjedd
 • Når og hvor det skjedde
 • Hvem som var involvert
 • Om det var vitner til stede
 • Eventuell dokumentasjon eller bevis

Saksbehandling ved varsling om trakassering

 • Varsler skal følges opp uten ugrunnet opphold.
 • Den som varsler, skal informeres om at varsel er mottatt og hva som er forventet fremdrift i saken.
 • Forholdet det er varslet om, undersøkes og søkes verifisert. Hva slags undersøkelser som iverksettes, avhenger av innholdet i varselet.
 • Dersom forholdet det varsles om ikke ved enkle undersøkelser kan avkreftes og/eller avsluttes, skal den eller de det er varslet om, gjøres kjent med varselet og gis mulighet til å forklare seg om forholdet.
 • Dersom det konkluderes med at det foreligger trakassering, iverksettes egnede tiltak/reaksjoner – se eget punkt.
 • Det er et mål at saker finner sin løsning på et lavest mulig nivå i organisasjonen.

Grunnprinsipper for saksbehandlingen
Ved behandlingen av mottatte varsler, anvender NK følgende styrende prinsipper for saksbehandlingen:

 • Konfidensialitet og personvern
  Det skal være trygt å varsle i NK. Dette innebærer at det i utgangspunktet kun er personer som er involvert i saken, som part eller saksbehandler, eller har annen saklig grunn til å kjenne saken, som skal kunne få informasjon om sakens innhold.

I en del tilfeller vil imidlertid NK være avhengig av å redegjøre for forhold som kan avdekke varslerens identitet for andre, for å foreta tilstrekkelige undersøkelser. Varsleren skal da gjøres oppmerksom på dette før slike undersøkelser foretas. NK skal uansett behandle personopplysninger i forbindelse med en varslingssak i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

 • Kontradiksjon
  Både varsler og den varselet gjelder, skal gis anledning til å uttale seg om saken.
 • Objektivitet
  Saken og sakens parter skal behandles objektivt og eventuelle undersøkelser i forbindelse med saken skal gjennomføres på en objektiv måte.

Tiltak og eventuelle sanksjoner rettet mot de involverte
Medlemmer som utsetter andre for trakassering kan møtes med sanksjoner.

Tiltak og reaksjoner vurderes i hver enkelt sak ut fra alvorlighetsgrad og hva som er tjenlig for de involverte og NK. Ved lovbrudd vil politianmeldelse vurderes. Eventuelle beslutninger om sanksjoner mot medlemmer i varslingssaker vedtas av arbeidsutvalget for seksjonen medlemmet tilhører. Arbeidsutvalgets vedtak kan av det berørte medlemmet ankes til styret innen fire uker etter at vedtaket er mottatt.

For eventuelt å kunne ilegge og håndheve reaksjoner, kan nødvendige organer motta nødvendig informasjon som gjelder dette. Det skal ellers avklares med de involverte hvilken informasjon andre i laget skal få om eventuelle reaksjoner, og hvordan denne informasjonen skal formidles.

Vedtatt av styret i Norsk kritikerlag mars 2024
Retningslinjene er basert på Norsk Journalistlags retningslinjer.