Felles statutter for litteraturkritikerprisene

Vedtatt på årsmøte i litteraturseksjonen i Norsk kritikerlag 14.04.07

Med endring 29.03.08, 14.04.12 og 5.04.14

§ 1. Hvert år, den første torsdagen i mars, deler Norsk kritikerlags litteraturseksjon ut litteraturkritikerprisene.

§ 2. Følgende fem kategorier faller innenfor litteraturkritikerprisene: 1) Kritikerprisen for beste voksenbok, 2) Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok, 3) Kritikerprisen for beste oversettelse, 4) Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne og 5) Kritikerprisen Årets litteraturkritiker.

§ 3. Den enkelte pris skal bestå av et grafisk blad.

§ 4. Særskilte bestemmelser for Kritikerprisen for beste voksenbok.
1. Kritikerprisen for beste voksenbok ble innstiftet i 1950 og tildeles den forfatteren som etter seksjonsmedlemmenes vurdering har skrevet den beste skjønnlitterære voksenboken på norsk i utgivelsesåret før prisutdelingen.
2. Utdelingen avgjøres ved skriftlig avstemming i to omganger blant seksjonens medlemmer. Hvert medlem kan nominere tre bøker hver, men det forutsettes da at både poesi og prosautgivelser er representert. Om disse forutsetningene ikke blir møtt, kan bare to bøker foreslås. Etter første avstemming vil de fire kandidatene som har fått flest stemmer, bli nominert. Antallet kan fravikes dersom stemmetallet tilsier det. Vinner kåres gjennom en andre avstemming blant seksjonens medlemmer. Hvis to kandidater får samme stemmetall, åpnes det for en tredje avstemming.
3. Et medlem av Arbeidsutvalget, litteraturseksjonen, foretar prisutdelingen.

§ 5. Særskilte bestemmelser for Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok.
1. Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok ble innstiftet i 1979 og tildeles den forfatteren som etter juryens vurdering har skrevet den beste skjønnlitterære barne- og ungdomsboken på norsk i utgivelsesåret før prisutdelingen.
2. Valgkomiteen som innstiller til nytt arbeidsutvalg, litteraturseksjonen, innstiller også til jury for Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok. Juryen skal bestå av tre medlemmer med ett varamedlem. Juryen velges for to år. Hver gang en ny jury velges, skal ett medlem fra den gamle juryen bli med inn i den nye. Dette for å sikre en viss kontinuitet og at juryen til enhver tid kan trekke veksler på tidligere erfaringer.
3. Juryen utarbeider en kortliste med fire nominerte og avgjør hvem som mottar prisen innen 30 virkedager før prisutdelingen.
4. Medlemmer av Norsk kritikerlags litteraturseksjon skal ha anledning til å foreslå kandidater til prisen.
5. Et medlem av juryen foretar prisutdelingen.

§ 6. Særskilte bestemmelser for Kritikerprisen for beste oversettelse.
1. Kritikerprisen for beste oversettelse ble innstiftet i 2004 og tildeles den oversetteren som etter juryens vurdering har gjort den beste oversettelsen til norsk i utgivelsesåret før prisutdelingen. Prisen deles ut for oversettelsen av et skjønnlitterært verk eller et verk som juryen anser som litterært verdifull prosa.
2. Valgkomiteen som innstiller til nytt arbeidsutvalg, litteraturseksjonen, innstiller også til jury for Kritikerprisen for beste oversettelse. Juryen skal bestå av tre medlemmer med ett varamedlem. Juryen velges for to år. Hver gang en ny jury velges, skal ett medlem fra den gamle juryen bli med inn i den nye. Dette for å sikre en viss kontinuitet og at juryen til enhver tid kan trekke veksler på tidligere erfaringer.
3. Juryen utarbeider en kortliste med fire nominerte og avgjør hvem som mottar prisen innen 30 virkedager før prisutdelingen.
4. Medlemmer av Norsk kritikerlags litteraturseksjon skal ha anledning til å foreslå kandidater til prisen.
5. Et medlem av juryen foretar prisutdelingen.

§ 7. Særskilte bestemmelser for Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne
1. Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne ble innstiftet i 2012 og tildeles den sakprosaboka som etter juryens vurdering er den beste i utgivelsesåret før prisutdelingen.
2. Valgkomiteen som innstiller til nytt arbeidsutvalg, litteraturseksjonen, innstiller også til jury for Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne. Juryen skal bestå av tre medlemmer med ett varamedlem. Juryen velges for to år. Hver gang en ny jury velges, skal om mulig ett medlem fra den gamle juryen bli med inn i den nye. Dette for å sikre en viss kontinuitet og at juryen til enhver tid kan trekke veksler på tidligere erfaringer.
3. Juryen utarbeider en kortliste med fire nominerte og avgjør hvem som mottar prisen innen 30 virkedager før prisutdelingen.
4. Medlemmer av Norsk kritikerlags litteraturseksjon skal ha anledning til å foreslå kandidater til prisen.
5. Et medlem av juryen foretar prisutdelingen.

§ 8. Særskilte bestemmelser for Kritikerprisen Årets litteraturkritiker.
1. Kritikerprisen Årets litteraturkritiker ble innstiftet i 1994 og tildeles en kritiker som har utmerket seg gjennom sin litteraturkritiske virksomhet eller gjort en innsats for å styrke kritikken eller kritikernes kår.
2. Arbeidsutvalget i litteraturseksjonen utnevner juryen. Juryen velges for ett år og skal bestå av fem medlemmer med ett varamedlem, hvorav det ene medlemmet er fjorårets Årets litteraturkritiker. I sammensetningen av juryen skal man tilstrebe representasjon av begge kjønn samt geografisk og aldersmessig spredning. Juryen konstituerer seg selv og velger sin leder.
3. Prisen skal synliggjøre kritikernes arbeid og stimulere faglig styrking innen alle former for kritikk, og bør favne kritikere av begge kjønn innen ulike media i ulike regioner og faglige miljøer som privilegerer ulike sjangrer og estetiske kriterier.
4. Utvelgelsesprosedyren skal være toleddet: a) Medlemmene i seksjon for litteratur foreslår en kandidat til Årets litteraturkritiker. b) Juryen foretar valget på fritt grunnlag, dvs. ikke bundet av innkomne forslag.
5. Så sant det lar seg gjøre, skal fjorårets Årets litteraturkritiker foreta prisutdelingen. Hvis fjorårets Årets litteraturkritiker ikke har mulighet, foretas prisutdelingen av et annet jurymedlem.