Arbeidsstipend for kritikere

En av kritikkens viktigste funksjoner er å synliggjøre hvordan det som skapes av kunst og kultur griper inn i vår måte å tenke på. Slik er kritikk et kulturuttrykk i seg selv, med en klar politisk funksjon og formidlingsverdi. For å styrke den uavhengige og gode kritikken utlyser Norsk kritikerlag ett arbeidsstipend på 190 000 kroner for aktive kritikere, virksomme i Norge.

11. september 2014

Arbeidsstipendet er ment som en mulighet for kritikere til å fordype seg i faglige problemstillinger, og som en mulighet for å videreutvikle og høyne nivået på egen (og andres) kritikk. Det forventes at søker har klare målsetninger med stipendiet, og at disse uttrykkes tydelig i søknaden.

Det følger publiserings- og rapporteringskrav til arbeidsstipendiet. Etter endt periode må stipendmottaker sende inn en rapport til Norsk kritikerlag der det redegjøres for bruken av stipendiet og hva det har resultert i av publisert materiale.

Arbeidsstipendiet vil utbetales som en engangssum og er skattepliktig.

Det vil ikke bli laget fortrykte søknadsskjemaer. Søkeren står derfor fritt til å utforme sin søknad. Søknaden skal imidlertid inneholde:

• Søkererens navn, adresse, telefon, e-post, fødselsnummer (11 sifre), bankkontonummer og skattekommune
• Opplysninger om tidligere mottatte stipend de siste fem årene og om det søkes andre stipend i år
• CV
• Prosjektbeskrivelse
• Publiseringsplan
• Arbeidsprøver i form av minimum tre kritikker

Stipendet er finansiert av Institusjonen Fritt Ord.

Spørsmål kan rettes til generalsekretær Anne Merethe K. Prinos, tlf. 22 47 24 30.

Søknaden sendes Norsk kritikerlag, Pb. 352 Sentrum, 0101 Oslo.

Søknadsfrist er 16. oktober 2014.
Søknaden må være poststemplet (pass på å få stempel) senest denne datoen. Søknader som kommer inn etter fristen, vil ikke bli behandlet. Søknader mottatt per e-post, godtas ikke.