Årsmøtet 2020 – avholdes digitalt

OBS! Det fysiske årsmøtet 28. mars avlyses, i stedet gjennomføres årsmøtet digitalt. Her finner du årsmøtepapirene.

12. mars 2020

På bakgrunn av risiko knyttet til korona-viruset har styret i Norsk kritikerlag besluttet å kansellere det fysiske årsmøtet 28. mars og gjennomføre årsmøtet digitalt, dog med en avgrenset agenda.

Vi endrer agendaen slik at vi kun behandler regnskap 2019 og budsjett 2020, samt valg av styremedlemmer med varamedlemmer, valgkomité og revisor. Årsmelding må også godkjennes digitalt. Disse forholdene er kritiske for oss, andre saker på agendaen kan utsettes til vi kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Vi har ingen regler i vedtekter om å kunne avholde årsmøte uten fysisk oppmøte, men gjennomføring av møtet uten fysisk fremmøte er eksempelvis regulert i lov om aksjeselskaper.

Vi vil sende ut et digitalt stemme/valgskjema til alle som har meldt seg på årsmøtet 2020, slik at de skriftlig stemmer ja eller nei til godkjennelse av årsmelding, årsregnskap 2019, budsjett 2020 og valg. Vi begrunner denne måten å gjennomføre møtet på som en nødløsning på grunn av korona-situasjonen, og at det er kritisk nødvendig å vedta disse sakene for å kunne godkjenne og utbetale 2020-stipendene og drive foreningen videre med et fulltallig styre og valgkomité.

NB! Det er fremdeles mulig å melde seg på årsmøtet for å kunne delta i avstemningen. Vi opprettholder den opprinnelige fristen som er satt til 20. mars.

Det følger av ovenstående at det fysiske årsmøtet i Stiftelsen Kunstkritikk, som består av medlemmene i Norsk kritikerlag, også er kansellert. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Når det gjelder medlemsmøtene i seksjonene, er det kun valg som blir sendt ut til avstemning. Valg gjelder nye arbeidsutvalg, nye valgkomiteer og nye jurymedlemmer til litteraturseksjonens priser.

Påmeldte medlemmer vil få tilsendt digitalt stemme/valgskjema i løpet av uke 12. Stemmer må avgis innen 28. mars.

Vi håper på forståelse og velvillighet i denne situasjonen, og at de helsemessige forholdene stabiliserer seg nasjonalt, slik at vi kan avholde et ekstraordinært årsmøte i løpet av året og behandle de resterende sakene da.

Årsmøtepapirene er tilgjengelig via link under.