- En god og nødvendig satsning

Stiftelsen Fritt Ord annonserer i dag en omfattende satsing på kritikk ved å utlyse ti årlige stipender à 200 000 kroner. – Vi setter stor pris på at Fritt Ord tar initiativ til å styrke den offentlige diskusjon av og refleksjon rundt kunst i Norge, sier Ida Habbestad, styreleder i Norsk kritikerlag.

Kritikerlaget 19. mars 2015
Frittord

Stiftelsen Fritt Ord annonserer i dag en omfattende satsing på kritikk ved å utlyse ti årlige stipender á 200 000 kroner. Stipendene går til kritikere som skriver for dagsaviser og ukeaviser eller leverer kritikk til TV/radio, og har en ramme på i alt seks millioner kroner over tre år.

- Vi setter stor pris på at Fritt Ord tar initiativ til å styrke den offentlige diskusjon av og refleksjon rundt kunst i Norge, sier Ida Habbestad, styreleder i Norsk kritikerlag.

- Som stiftelsen påpeker er medienes kritikkvirksomhet overfor kunsten og kulturen under press av flere grunner — og det er en ubalanse mellom det økende nivået av kulturskaping og kulturinteresse og stagnasjonen og reduksjonen av kritiske ytringer rundt den.

Den nylig lanserte rapporten «Kunstenes autonomi og kunstens økonomi» viser at kritikere i dag bruker mindre av arbeidstiden sin på å skrive kritikk enn de gjorde før. Dette kan bety at hver kritiker har færre enkeltoppdrag, men også at arbeidet er såpass lite betalt at man må bruke vesentlig mer tid på å andre typer oppgaver, noe som igjen kan komme i veien for kritikernes uavhengighet.

At Fritt Ord ønsker å bidra med en såpass omfattende satsning, parallelt med at det også er kommet en økning i stipender fra det offentlige, gir ikke bare en unik mulighet for at enkeltkritikere kan bruke mer av sin tid på å være frie og uavhengige fagstemmer. Det er også en anerkjenning av behovet for denne offentlige samtalen, og gir et viktig signal til samfunnet vårt om at det er viktig og nødvendig med gode tiltak for å sikre dette ordskiftet.

Vi har stor tro på at Fritt Ords initiativ vil være av betydning for å opprettholde og utvikle nivået på kritikk i Norge, avslutter Habbestad.

Pressemeldingen fra Fritt Ord lyder som følger:
Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender à 200 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV/radio. Den nye stipendordningen er samlet på seks millioner kroner over tre år.

Stipendene kan tildeles kritikere som arbeider innenfor hvilke som helst av kunstens og kulturens felter. Stipendene skal resultere i konkret og løpende kritikkproduksjon gjennom hele året, og er et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av et antall norske kritikere årlig. Fritt Ord ønsker å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det. Stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter.

En virksomhet under press
Medienes kritikkvirksomhet overfor kunsten og kulturen er av flere grunner under press. Parallelt med det svært høye og på flere områder økende nivået av kulturskaping og kulturinteresse i Norge ser vi at kritikken stagnerer eller reduseres over tid.

Den offentlige kritikken må styrkes for å sette borgerne i stand til selv å reflektere over kulturens mange uttrykk. Fritt Ord ønsker å bidra til å stimulere og styrke kritikken som en uunnværlig del av norsk journalistikk. Den gode kritikken kommuniserer og engasjerer, den er kompetent og kunnskapsorientert – og styrker dermed offentligheten og samfunnet.

Utvikling og fornyelse
Samtidig trenger kritikken som sjanger utvikling og fornyelse for å nå flere mediebrukere. De tradisjonelle enkeltanmeldelsene av enkeltuttrykk må suppleres av kritiske kommentarer, større kritikkbidrag – og andre former for nytenkende, sjangerutviklende kritikk.

Stipendordningen vil løpe i tre år. Stipendene tildeles for ett år. Det er mulig å søke flere ganger, men det er ingen automatikk i eventuell fornyelse.

Kritikere som leverer til dags- og ukemedier vil bli høyest prioritert. Stipendene går til kritikere med norsk offentlighet som målgruppe og norsk som arbeidsspråk. De er øremerket frilansere og frie skribenter med publiseringsavtale. Vi ønsker søknader fra kritikere som leverer til frie medier redigert i samsvar med Redaktørplakaten og øvrige av medienes etiske og profesjonelle retningslinjer.

Andre kritikksatsinger
De nye stipendene går direkte til ti kritikere. Fritt Ord styrker imidlertid kritikken også på andre måter. Vi gjør oppmerksom på følgende muligheter:
- Dags- og ukemedier og kritikere som leverer til dem, kan søke prosjektstøtte til konkrete kritikkprosjekter under utlysningen “Kvalitetsjournalistikk i en ny tid”
- Andre typer medier (f.eks. tidsskrifter) og kritikere tilknyttet dem kan søke prosjektstøtte til konkrete kritikkprosjekter fra våre ordinære midler
Det er syv ordinære søknadsfrister årlig for begge ordninger, se Fritt Ords nettsider.

Krav til søknaden
Søknaden om kritikerstipend skal inneholde en 2-3 sider beskrivelse av din kritikervirksomhet fra august 2015 til august 2016. Hva ønsker du å prioritere dette året, hvilke muligheter vil stipendet gi deg, hvordan vil du bruke det, og hvilke tanker har du om formidling og eventuell fornyelse av kritikksjangrene du arbeider med?

Mindre deler av stipendene kan brukes til reiser og kompetansehevende tiltak, men de skal primært støtte oppunder kritikerens mulighet til å leve av sin virksomhet og levere konkret kritikkjournalistikk av høy kvalitet. Legg ved en kort bekreftelse fra redaksjonen/e du er tilknyttet mht. din publiseringsavtale, inkludert honorarnivå i dag og honorarutvikling de siste årene. Gjør også kort rede for din inntektssituasjon helhetlig sett.

Første søknadsfrist er 22. mai. Les mer på Fritt Ords nettsider.