Kritikerlaget

Kalender

«Fri og organisert»

Som en del av det faglige innslaget under årsmøtet, hadde Kritikerlaget invitert representanter fra to fagforbund til å fortelle litt om seg selv og fordeler ved et eventuelt medlemskap. Her følger et kort referat.

Kritikerlaget 29. mars 2017 ReferaterÅrsmøte
Img 0484

Det siste året har Kritikerlaget vurdert tettere tilknytning til ulike fagforbund. I LO er det satt i gang en prosess for å danne et fremtidig LO Kultur. LO-forbundet Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) vurderer å åpne forbundet for kritikere. Det samme gjør NJ Frilans. Styret ønsket derfor å informere om de ulike muligheter for fagforeningsmedlemskap, og inviterte henholdsvis MFO v/Hans Ole Rian og NJ Frilans v/ Anette Andresen Ian O. Kjenne for å orientere om de respektive organisasjoners arbeid og vilkår.

Hans Ole Rian, forbundsleder i MFO (Musikernes fellesorganisasjon) var først ut. Rian orienterte om at MFOs medlemsgruppe var svært variert, medlemmer er både kunstnere og ikke kunstnere. I tillegg har de en hel rekke studenter, der 95% av studentmedlemmene fortsetter som ordinære medlemmer etter studiene. 91% har høyere utdanning og 55% er frilansere – som mange av tilhørerne under årsmøtet. Videre fortalte Rian om at det har vært en diskusjon hvorvidt MFO skulle være tilknyttet LO eller ikke, og hvorvidt LO var det riktige for MFO sine medlemmer. LO sin tilknytning til Arbeiderpartiet var for mange uheldig, så da MFO knyttet seg til LO var det enkelte som ikke ble med videre.

Rian orienterte dessuten om LO Selvstendig, som er en gruppering for de forbundene som har selvstendig næringsdrivende som medlemmer, og som jobber på oppdrag fra alle LO-forbindene. Den ble formelt opprettet i år, og deres oppgave er å lage tilbud rettet mot selvstendig næringsdrivende LO-medlemmer, og jobbe for bedre rettigheter for næringsrivende. For eksempel jobbe for at det blir slutt på at folk tvinges til å bli selvstendig næringsdrivende fordi oppdragsgiver ikke vil eller kan utbetale lønn. Det handler om å få en forståelse for at det finnes arbeidstakere som ikke har arbeidsgivere. Rian påpekte at de har brukt mye tid på å forklare hva selvstendig næringsrivende er.

Hva gjør vi for våre næringsdrivende, spurte så Rian med henblikk på MFO igjen. MFO har egen advokat som er ekspert på opphavsrett, i tillegg til nyansatt jurist og forbundssekretær. Dette er gratis for vår medlemmer. Nettopp ting som rådgivning og juridisk bistand, uteblitt honorar, kontraktsbrudd, skattespørsmål etc. er ting MFO bruker mye tid på. I tillegg har de relevante kurs, rådgivning ved søknadsskriving, rabatter på regnskapsprogram, kollektiv hjemforsikring, etc. MFO har nylig også tegnet en kollektiv advokatforsikring med 15 timer fri advokathjelp i året, med gode tilbakemeldinger.

Rian kunne også fortelle at MFO lobber aktivt overfor Storting og departement, og de jobber aktivt for å få kulturløftet tilbake på statsbudsjettet. Å få tilbake 1% vil utgjøre 1,3 milliarder mer på kulturbudsjettet enn det som er i år.

Avslutningsvis påpekte Rian at LO med sine 920 000 medlemmer er en betydelig samfunnsaktør. Selv om MFO er det største kulturforeningen, så holder det ikke. De bruker derfor LO bevisst når det trengs. MFO har også gode kontakter med de fleste forbund.

Anette Andresen og Ian O. Kjenne fra NJ Frilans fikk ordet etter Rian, og fortalte om NJ Frilans og mulighetene der. Begge påpekte at frilanserne er i en spesiell situasjon, gitt hvordan de er både næringsdrivende og faste ansatte i perioder. Mange frilansere er kunstnere også på den måten at det er et kall å jobbe som frilanser. Og da kommer gjerne argumenter som at «det skal jo ikke koste så mye, du ville kanskje gjort det uansett» når honorar skal avtales. Her jobber NJ Frilans for veiledende satser, en sats for å kunne ha et levelig arbeid. Det er jo en verdighet i å få en betaling man kan leve av. Videre fortalte Andersen at NJ Frilans leverer etter redaktør-plakaten og vær varsom-plakaten. Historisk så har vi (med sikte til kritikerne) mange felles områder, mange knagger vi kan henge ting på som er felles, og NJ Frilans vil gjerne diskutere med dere hva dere trenger, og hva vi kan tilby dere for at vi kan få dere som medlemmer.

Det ble understreket at NJ Frilans er åpent for kritikere, idet det er en fagforening for redaksjonelle medarbeidere. Per i dag har NJ cirka 7–8000 medlemmer. Blant sakene nå er etablering av veiledende satser, å regulere alle forhold rundt frilansoppdrag, opphavsrett, etc.

I likhet med MFO har også NJ Frilans advokater som er spesialister på blant annet opphavsrett, egne medlemsforsikringer, gratis inkassotjeneste. Det er utstrakt kurstilbud, pressekort, dekking av losji ved reiser til kurs. I tillegg har NJ Frilans en studiepermisjonsordning man kan søke på, og andre støtteordninger. Seminarer og debatter arrangeres også. NJ Frilans samarbeider da også med de andre nordiske landene.

Deretter ble det åpnet for spørsmål fra salen.

Det kom spørsmål om eksklusjonsgrunn når man som kritiker går under minstesatser, hvorpå Andersen svarte at det heller enn å ekskludere er viktig å være åpne på slike tilfeller. Ikke fordøm dem som går med på slike honorarer. Samtidig må man hele tiden bevisstgjøre og jobbe for økte satser. Kjenne påpekte viktigheten av få på plass veiledende satser, men det forutsetter også at kritikerne også tør å kreve veiledende satser. Lian samtykket, og understreket viktigheten av å synliggjøre reelle kostnader i søknader etc. Han oppfordret dessuten til å takke nei til gratisoppdrag eller for lave honorarer, nettopp for å jobbe imot en trend med underbetaling.

Et annet spørsmål fra tilhørerne var hvorvidt det er mulig å se for seg NJ i samarbeid med et laug som Kritikerlaget, og så tilfelle hva Kritikerlaget må være forberedt på å måtte gjøre i forhold til inntakskrav?

Kortsvaret fra NJ Frilans var at alle som publiserer redaksjonelt kan bli medlem. Og det trenger ikke være hovedyrke, et viktig moment for å gjenspeile dagens medievirkelighet der mange journalister og kritikere har flere engasjementer og jobber.

Gråsonen mellom lønn, honorar og skatt ble også tatt opp i salen: Mange av oss har et honorar som er fast, lønna (honoraret) kommer inn på konto, og man skatter. Men det er et honorar, dermed er ikke feriepenger og den slags inkludert. Man er verken lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende. Er MFO og NJ Frilans klar over denne kategorien?

Svaret var at det eksisterer tre kategorier: fast ansatt, selvstendig, og ikke ansatt – man får lønn, men er ikke fast ansatt. Såkalte «lønnsfrilansere». Men feriepenger har man krav på som lønnsfrilanser, så dette er advokatmat.

Et annet innspill fra salen ble rettet mot Kritikerlaget, med spørsmål om hvorvidt det er utelukket at Kritikerlaget kan melde seg inn kollektivt? Med tanke på at det overordnede problemet er at vi ikke har arbeidskontrakter. Som kritikere må vi begynne å stille spørsmål ved redaktørens såkalte redaksjonelle frihet. Dersom kritikerne skal ha nytte av noen av fagorganisasjonene, så må Kritikerlaget formulere kontrakter som rokker ved redaktørens redaksjonelle frihet, slik at redaktøren ikke kan sparke noen på dagen. Mediebildet i dag ble trukket fram, og det ble poengtert hvordan ting vil se ut i framtida.

Leder i Kritikerlagets styre, Ida Habbestad, påpekte til slutt at Kritikerlaget er en demokratisk medlemsorganisasjon, og at styret har valgt å utrede interessen først. Ut fra de svarene som har kommet inn nå, er det ikke grunnlag til å gjøre dette nå. Det kreves også økonomi for å være i et slikt type, vi har ikke den kapitalen. Derfor har vi per i dag denne samlingen der vi peker til andre steder for de som vil organisere også andre steder.