Kalender

Høstens stipendutlysninger

Arbeidsstipend, diversestipend og reisestipend kan nå søkes.

Kritikerlaget 12. september 2016 DansKunstLitteraturMusikkTeaterUtlysninger
Pengesekk

Statens arbeidsstipend og diversestipend.

Søknadsfrist: 18. oktober 2016 kl. 13.00

NB!
Søknader skal nå sendes inn elektronisk gjennom Altinn, se http://www.kulturradet.no/sks/alle-stipendene. Det betyr at man ikke kan gjenbruke gamle skjemaer, og det er derfor ekstra viktig at søkere begynner i god tid. Det vil bli gitt veiledning både på nettsidene til SKS, og i hjelpetekster i søknadsskjemaene.

Gruppen kritikere har per i dag ti ledige arbeidsstipend, og vi oppfordrer på det sterkeste aktive kritikere til å søke både på disse og diversestipendene.

Kritikere kan også søke stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Målgruppen er yrkesaktive kunstnere «som gjennom noen/mange års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats». Kritikere kan søke disse stipendene til Andre kunstnergrupper.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med sekretariatet.

Stipend fra Norsk kritikerlag

Norsk kritikerlags reisestipend

Med forbehold om styrets/årsmøtets godkjenning utlyses det ti reisestipend à kr 15 000 til kritikere. Søkere må på regelmessig basis være aktive som kritikere innen presse, radio, fjernsyn eller tidsskrifter i Norge. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning.

Formålet med stipendiet er å fordype eller fornye kjennskapet til fagområdet gjennom studiereiser.

Det vil ikke bli laget fortrykte søknadsskjemaer. Søkeren står derfor fritt til å utforme sin søknad. Søknaden skal imidlertid inneholde:

• Søkerens navn, fødselsår, adresse, telefon og e-post
• Opplysninger om tidligere mottatte stipend de siste fem årene og om det søkes andre stipend i år
• CV
• Prosjektbeskrivelse (redegjørelse for reisens formål, hva som skal studeres etc.)
• Publiseringsplan
• Arbeidsprøver i form av minimum tre kritikker
• Reisebudsjett

Søknaden sendes Norsk kritikerlag, Pb. 352 Sentrum, 0101 Oslo. Søknaden må være poststemplet senest 18. oktober 2016, ev. sendt per e-post i pdf-format innen samme frist. Søknader som kommer inn etter fristen, blir ikke behandlet.