Kritikerlaget

Høstens stipendutlysninger

Arbeidsstipend, diversestipend og reisestipend kan nå søkes.

Kritikerlaget 14. september 2018 UtlysningerNyheter
Pengesekk 9

Statens arbeidsstipend og diversestipend
Søknadsfrist: 16. oktober 2018 kl. 13.00

NB! Søknader skal sendes inn elektronisk gjennom Altinn, se her. Det vil bli gitt veiledning både på nettsidene til SKS, og i hjelpetekster i søknadsskjemaene.

Gruppen kritikere har per i dag åtte ledige arbeidsstipend, og vi oppfordrer på det sterkeste aktive kritikere til å søke både på disse og diversestipendene.
Kritikere kan også søke stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Målgruppen er yrkesaktive kunstnere «som gjennom noen/mange års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats». Kritikere kan søke disse stipendene til Andre kunstnergrupper.
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med sekretariatet.

Søknadsskjemaet blir tilgjengelig på SKSs nettsider en måned før fristen. Som sist år, skal søkere kun fylle ut ett søknadsskjema for samtlige stipendordninger innenfor samme kunstnergruppe. På SKSs nettsider finner man også utlysningen, generell info til søkere, og en oppdatert artikkel om vedlegg. CV er obligatorisk vedlegg. Det legges ved inntil sju (7) vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke, dersom den enkelte stipendkomiteen ikke har gitt informasjon om noe annet. Det ligger en spesifikasjon av vedlegg for hver kunstnergruppe i artikkelen. Tilsvarende informasjon vil også ligge i søknadsskjemaet. Søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn.

Stipend fra Norsk kritikerlag

Norsk kritikerlags reisestipend

Med forbehold om styrets/årsmøtets godkjenning utlyses det ti reisestipend à kr 15 000 til kritikere. Søkere må på regelmessig basis være aktive som kritikere innen presse, radio, fjernsyn eller tidsskrifter i Norge. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning.

Formålet med stipendiet er å fordype eller fornye kjennskapet til fagområdet gjennom studiereiser.

Det vil ikke bli laget fortrykte søknadsskjemaer. Søkeren står derfor fritt til å utforme sin søknad. Søknaden skal imidlertid inneholde:
• Søkerens navn, fødselsår, adresse, telefon og e-post
• Opplysninger om tidligere mottatte stipend de siste fem årene og om det søkes andre stipend i år
• CV – NB! ikke oppgi sensitive personopplysninger!
• Prosjektbeskrivelse (redegjørelse for reisens formål, hva som skal studeres etc.)
• Publiseringsplan
• Arbeidsprøver i form av minimum tre kritikker
• Reisebudsjett

Søknaden sendes Norsk kritikerlag, Pb. 352 Sentrum, 0101 Oslo. Søknaden må være poststemplet senest 16. oktober 2018, ev. sendt per e-post i pdf-format innen samme frist. Søknader som kommer inn etter fristen, blir ikke behandlet.