Høstens stipendutlysninger

Arbeidsstipend og diversestipend fra Statens kunstnerstipend og diversestipend fra Norsk kritikerlag kan nå søkes.

11. september 2019

STATENS ARBEIDSSTIPEND OG DIVERSESTIPEND 2020
Søknadsfrist: 16. oktober 2019 kl. 13.00

Søknader skal sendes inn elektronisk gjennom Altinn, se her.

Det vil bli gitt veiledning både på nettsidene til SKS, og i hjelpetekster i søknadsskjemaene.

NB! Gruppen kritikere har per 2020 ni ledige arbeidsstipend, og vi oppfordrer på det sterkeste aktive kritikere til å søke både på disse og diversestipendene.

Kritikere kan også søke stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Målgruppen er yrkesaktive kunstnere «som gjennom noen/mange års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats». Kritikere kan søke disse stipendene til Andre kunstnergrupper.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med sekretariatet.

STIPEND FRA NORSK KRITIKERLAG

Norsk kritikerlags diversestipend 2020
Søknadsfrist: 16. oktober 2019

Diversestipend skal være et bidrag til den enkelte søkers kritiske virksomhet. Det kan blant annet gis støtte til fordypning, kurs, reiser, datautstyr, kontorutstyr og annet som man trenger for å kunne virke som kritiker. Det gis ikke støtte til ordinær utdanning. Stipend gis ikke for å dekke utgifter man har hatt før tildelingsåret. Søkere må på regelmessig basis være aktive som kritikere innen presse, radio, fjernsyn eller tidsskrifter i Norge. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning.

Diversestipendenes størrelse er på mellom kr 5 000 og kr 25 000. Stipendets størrelse fastsettes ut fra budsjettrammen og følgende kriterier:
• Aktivitet som kritiker
• Andre stipendtildelinger
• Søknadsbegrunnelse

Utgangspunktet er søkers aktivitet. Deretter vektlegges hvilke stipender søker har mottatt de siste fem år. Det legges særlig vekt på søknadsbegrunnelsen. Her er det viktig å gjøre rede for hvordan stipendet skal brukes.

Hele stipendet utbetales under ett. Det trekkes ikke skatt av stipendet, men det er oppgavepliktig, og det skattes av eventuelt overskudd.
Det vil ikke bli laget fortrykte søknadsskjemaer. Søkeren står derfor fritt til å utforme sin søknad. Søknaden skal imidlertid inneholde:
• Søkerens navn, fødselsår, adresse, telefon og e-post
• Opplysninger om tidligere mottatte stipend de siste fem årene og om det søkes andre stipend i år
• CV – NB! ikke oppgi sensitive personopplysninger!
• Prosjektbeskrivelse med sum som søkes og budsjett.
• Arbeidsprøver i form av tre kritikker

Søknaden sendes som ett samlet vedlegg i pdf-format til kritikerlaget@kritikerlaget.no, innen 16. oktober 2019. Søknaden kan ev. også sendes per post til Norsk kritikerlag, Pb. 352 Sentrum, 0101 Oslo. Søknaden må være poststemplet senest 16. oktober 2019. Søknader som kommer inn etter fristen, blir ikke behandlet.