Kritikerlaget

Hva tjener kritikeren?

Gjennomsnittskritikeren tjener bare kr. 1 600. Dette fremkommer i medlemsundersøkelsen av 2001 der 148 medlemmer svarte. 60% har mer eller mindre faste frilansavtaler. Kritikerlagets medlemmer er velutdannete og tjener dårlig. Men kvinnelige kritikere tjener best.

Kritikerlaget 16. februar 2002 Økonomi

Norske kritikere har svært ulike arbeidsvilkår. De som tjener best, får kr. 5000 per anmeldelse, mens andre jobber gratis. Av kritikerlagets 319 medlemmer pr. våren 2001 fikk vi 148 svar (62 kvinner og 86 menn). Ti av de som svarte, er med i flere enn én seksjon.
Selv om svarprosenten bare er 46%, er allikevel opplysninger om 148 kritikere et viktig materiale.

Velutdannet

Medlemmene i Norsk Kritikerlag er en velutdannet gruppe. Ti har doktorgrad (2 kvinner, 8 menn), 85 har hovedfag eller magistergrad (38 kvinner og 47 menn), 20 er cand.mag (8 kvinner og 12 menn). Flere har avanserte utdannelser som ikke passer inn i dette systemet.

Frilans

De fleste medlemmene har en eller annen form for frilanstilknytning til sine arbeidsgivere. 21 er organisert som selvstendig næringsdrivende, 89, 60%, har mer eller mindre faste frilansavtaler. Ti, 7%, oppgir at de er fast ansatt. Arbeidet som kritiker inngår da som en del av øvrig skribentvirksomhet.

Dobbeltmedlemskap

De fleste kritikere er medlemmer av andre fagforeninger (en eller flere). Flest oppgir medlemskap i Norsk Journalistlag (28 personer, 19%), NFF (26 personer, 18%) og Forskerforbundet (21). Men også Lærerforbundet, NBF, NBK, LNM, Norske Billedkunstnere, Norsk Trosforbund, Bondelaget og Norsk ballettforbund er organisasjoner våre medlemmer er med i.

41 600 kr. i året

Medlemmenes gjennomsnittlige inntekt av kritisk virksomhet i 1999 var kroner 41.607.
103 av de 148 svarende, 70%, tjener mindre enn kr.100.000 av arbeidet som kritiker.

Årsinntekt totalt

Mange av medlemmene er også lavtlønte når man ser på deres totale inntekt, kombinert med andre typer inntekt. 26 personer, 18%, oppgir at de i 1999 tjente mindre enn 150.000 kroner. Seksten av disse, dvs. 11% av alle, er folk med utdannelse på hovedfags- magistergradsnivå som har en total årsinntekt på mindre enn 150.000 kroner!
Gjennomsnittet for alle besvarelser er en total årsinntekt på kr. 267.000.For kvinner: kr. 223.400. For menn: kr. 301.000.

Kvinner tjener best

Kjønnsforskjellene i lønnsnivået er annerledes enn vanlig i samfunnet ellers. I den grad det er forskjeller, går de i favør av kvinner. Man kan tenke seg at årsakene til det er ulik måte å rapportere på, at kvinner satser sterkere på sin virksomhet som kritiker på bekostning av andre yrkesutøvelser og dermed opparbeider seg en posisjon med relativt sett bedre betingelser, eller simpelthen at kvinner er i flertall som kritikere i de publikasjonene som betaler godt.

Honorarer

Kritikernes honorarer spriker veldig, ikke bare mellom kritikerne, men også mellom de ulike kritikkene som leveres. Elleve kritikere oppgir at de noen ganger skriver gratis. To oppgir at deres honorar er kroner 5000 per kritikk.
De fleste befinner seg imidlertid et sted mellom disse ytterpunktene ? i lønnssjiktet mellom 1000 og 1500 kroner per kritikk. Åttito, 55%, befinner seg i kategorien under 2000. Av disse finner vi 60 kritikere, dvs. 40%, som tjener mindre enn kr. 1500. 39 kritikere, drøye fjerdeparten, oppgir at de får mindre enn kroner 990 per kritikk.

Tidsbruk

Når det gjelder tidsbruk er det også store sprik blant medlemmene. Hele 58 personer opplyser at de bruker mer enn 10 timer på å skrive en kritikk (inkludert tiden det tar å sette seg inn i det som skal vurderes). Omtrent like mange rapporterer at de bruker mellom fire og ni timer på en kritikk.