Kulturrådet lyser ut ekstra midler til tidsskrift og kritikk

Kulturrådet lyser ut ekstra midler øremerket scenekunstfeltet og med særlig fokus på ytringsrom.

5. februar 2023
Ida habbestad–foto norsk komponistforening–renate madsen
Ida Habbestad. Foto: Norsk komponistforening / Renate Madsen

Med mål om styrke ordningen for tidsskrift og kritikk, og særlig ordningen for secenkunstfaglige tiltak og publikasjoner, ble det i slutten av januar offentliggjort at Kulturrådet lyser ut ekstra midler til tidsskrift og kritikk.

Kulturrådet henviser til Kulturdepartmentets Strategi for scenekunst 2021–2025, der det står det: «Ein føresetnad for å oppnå eit mangfald av forteljarstemmer på scena er at kunstnarane opplever ein fridom til å ytre seg gjennom kunsten. Kunst og kultur er dessutan berebjelkar for demokratiet og fremjar toleranse i samfunnet gjennom å vere arenaer for ytringsfridom.»

Ida Habbestad for leder Kulturrådets faglige utvalg for tidsskrift og kritikk, og understreker betydningen av viktigheten av styrke ytringsklimaet:
– Ordninga tidsskrift og kritikk har en særlig rolle i arbeidet for et demokratisk og tolerant samfunn som også skal romme ulike synspunkt. Å styrke og utvikle kunst- og kulturkritikken er i seg selv viktig for et godt ytringsklima. Vi ønsker at ordningen som helhet kan utvides, for gjennom tidsskriftene og kritikken har mulighet til å skolere hverandre til leve med uenighet.

Tilskuddsordningen har søknadsfrist 2. mars 2023.
Les mer her.