Referat fra årsmøte i Norsk kritikerlag

Avholdt lørdag 27. mars 2004 i Forfatternes Hus i Oslo.

23. juni 2004

Fra kl. 12 hadde seksjonene for litteratur og kunst egne medlemsmøter.
Årsmøtet ble satt kl. 15 med 39 stemmeberettigede til stede. I tillegg deltok Kristian Østberg fra Norsk Oversetterforening og regnskapsfører Reidar Svensson.
Lagets leder, Trond Haugen, åpnet møtet og ønsket velkommen. Haugen fremhevet den høye aktiviteten i laget, men ropte et varsku med hensyn til nedgangen i vederlagsmidler.
Innkalling og dagsorden ble godkjent, det samme ble styrets forslag til møteledelse og referent. Haugen ledet sak 1, 2b og 3, mens Solveig Grødem Sandelson ledet sak 2a og 4. Daglig leder Anne Merethe K. Prinos var referent.
Sak 1a
Årsberetning
Haugen gikk gjennom årsberetningen punkt for punkt. Han presiserte at det under punkt 25 Stipend og støtte er oppstått en feil. Det riktige er at 60 personer (ikke 58) har mottatt stipend og støtte i år 2003. Leif Ekle og Marit Paasche har mottatt stipend på kr 20 000 fra en felles stipendordning mellom Norsk Journalistlag og Norsk kritikerlag.
Videre orienterte Jørgen Lorentzen om LINOS arbeid mht. rettigheter for digital publisering og om den såkalte Kokkin-saken. Han fremhevet at medlemskap i LINO er gratis, og det ble oppfordret til at innmeldingsskjema blir sendt ut i rundskrivsform.
Trond Borgen orienterte for øvrig om situasjonen i Stavanger Aftenblad, der alle frilansere er blitt bedt om å skrive under på en avtale som gir Aftenbladet rett til å publisere kritikker digitalt uten ekstra vederlag.
Vedtak:
Årsberetning 2003 ble enstemmig godkjent.
Sak 1b
Revidert regnskap
Haugen bad først årsmøtet om å godkjenne regnskapet i Norsk kritikerlags fond.
Vedtak: Regnskapet i fondet ble enstemmig godkjent.
Videre gikk Haugen gjennom regnskapet for Norsk kritikerlag. Det ble presisert at avvikene mellom regnskapet for 2003 og budsjettet for 2003 skyldes www.kunstkritikk.no, som det ikke var budsjettert med for 2003.
Det ble også presisert at overskuddet for 2003 skyldes midler til kunstkritikk.no. Det ble for øvrig etterlyst en spesifisering i note 2, slik at medlemmene lettere kan følge med.
Vedtak:
Regnskapet for 2003 ble enstemmig godkjent.
Sak 2a
Handlingsplan
Grødem Sandelson gikk raskt gjennom handlingsplanen punkt for punkt. Hun presiserte at prioriterte oppgaver er kritikeres arbeidsvilkår, arbeidsstipend til kritikere og bedre økonomi for laget.
Vedr. I.1, punkt 2: Det ble spurt hvorfor laget ikke går inn for å lage en generell undersøkelse om kritikerers arbeidsvilkår. Haugen svarte at laget selv er i ferd med å utarbeide en egen undersøkelse om kritikeres lønnsvilkår. Ellers henviste Haugen til møtet representanter for laget hadde med Norsk kulturråd høsten 2002, der Kulturrådet ikke kunne støtte en slik generell undersøkelse.
Dag Solhjell mente at man burde kople en undersøkelse mellom kunstneres og kritikeres levevilkår, og at departementet er stedet man bør henvende seg. For øvrig kom det råd om å alliere seg med NJ i denne saken.
Vedr. II.1, punkt 1: Det ble foreslått at man kan bruke som argument overfor Norsk Filmkritikerlag at frykten for litteraturseksjonens dominans har vist seg ubegrunnet. Videre ble det foreslått å bruke et lønnsomhetsargument overfor Filmkritikerlaget.
Vedr. III.2, punkt 1: Det kom spørsmål om handlingsplanens defensive formulering mht. den norske implementeringen av EUs direktiv om digital rettighetsklarering. Haugen oppfordret medlemmene til å lese om saken på www.kopinor.no Laget har ikke hatt mulighet til å lage en egen høringsuttalelse.
Videre kom det spørsmål om hvordan laget vil skape et godt klima i forbindelse med de kommende forhandlingene. Haugen svarte at laget forsøker å ta initiativ til samarbeid mht. faglige fellesinteresser og jobbe derfra. Det ble oppfordret til deltakelse på ulike arrangementer og tilstelninger for på den måten å fremme lagets sak.
Vedtak: Handlingsplan 2004/2005 ble enstemmig vedtatt.
Sak 2b)
Budsjett 2004
Haugen bad årsmøtet godkjennet fondets budsjett for 2004.05.18
Vedtak: Fondets budsjett for 2004 ble enstemmig godkjent.
Haugen gjennomgikk deretter lagets budsjett for 2004.
Vedtak: Budsjettet for 2004 ble enstemmig vedtatt.
Sak 3
Innsendte forslag
Haugen la frem forslaget om støttemedlemskap på vegne av styret. Saken ble gjenstand for en inngående diskusjon, der flere medlemmer gav uttrykk for sterke motforestillinger. Dag Solhjell oppfordret styret om å trekke forslaget, noe styret avslo.
Tore Lund og Torkil Baden gikk inn for styrets forslag, men med en tilføyelse om at støttemedlemmer ikke skal ha stemmerett. Dette forslaget ble det stemt over.
29 stemte for styrets forslag, 8 stemte mot, mens 1 avholdt seg fra å stemme.
Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.
Sak 4
Valg
Grødem Sandelson ledet valget, og Dag Solhjell redegjorde for valgkomiteens innstilling. Ingvill Henmo gjorde oppmerksom på at hun trakk seg fra styret dersom Kjetil Korslund ble valgt, og det kom benkeforslag på Christer Dynna. Begge redegjorde for sitt kandidatur.
To medlemmer stemte for Korslund, 25 stemte for Christer Dynna, mens 9 avholdt seg fra å stemme.
Christer Dynna ble valgt.
Guri Pahle Glad som var innstilt av valgkomiteen, ønsket å fremme Jon Refsdal Moes kandidatur. Moe var innstilt som Glads vara.
Jon Refsdal Moe ble valgt, og Guri Pahle Glad ble valgt til hans vara.
For øvrig ble valgkomiteens innstilling fulgt.
Nytt styre blir således:
Leder: Trond Haugen L 1 år
Vara: Tonje Tveite L
Nestleder: Ingvill Henmo K 1 år
Vara: Ika Kaminka K
Medlem: Christer Dynna K 2 år
Vara: Lars Elton K
Medlem: Leif Høghaug L 2 år
Vara: Mariann Enge L
Medlem: Jon Refsdal Moe TMD 2 år
Vara: Guri Pahle Glad TMD
Medlem: Marit Strømmen TMD 1 år
Vara: Hjalmar Atle Kjelsvik TMD
Ny stipendkomité blir:
Medlem: Stig Aasvik L 2 år
Vara: Åse Kristine Tveit L 2 år
Medlem: Astrid Kvalbein TMD 1 år
Vara: Knut Godø TMD 1 år
Medlem: Anne Schäffer K 2 år
Vara: Dag Solhjell K 2 år
Styrets forslag til ny valgkomité ble også fulgt. Ny valgkomité blir: Marit Grøtta (litt.), Emil Otto Syvertsen (tmd) og Torild Gjesvik (kunst).
Årsmøtedagen fortsatte med kritikerquiz og kritikerfest med markering av stipendmottakere og utdeling av Olav Dalgards kritikarpris til Therese Bjørneboe. Følgende pressemeldinger ble sendt ut etter at årsmøtet hadde gitt sin tilslutning:
Norsk kritikerlag støtter Kokkins krav Norsk kritikerlags årsmøte vedtok den 27. mars å stille seg samlet bak kunstkritiker Jan Kokkins krav mot Dagens Næringsliv om rimelig kompensasjon for urettmessig gjenbruk av artikler på avisens internettsider.
Saken skal opp i Oslo tingrett 29. mars, og er av prinsipiell betydning for skribentenes opphavsrett til egne verker.
Bedre lønns- og arbeidsvilkår for kritikere!
Norsk kritikerlags årsmøte vedtok den 27. mars å styrke innsatsen for å bedre kritikernes lønns- og arbeidsvilkår.
«Fraværet av kompensasjon for gjenbruk på det digitale området og redaksjonenes kyniske utnyttelse av frilanskritikerne tvinger oss til å vurdere mer drastiske tiltak for bedre kritikernes lønns- og arbeidsvilkår,» sier leder Trond Haugen. Etableringen av veiledende satser for kritikk, samt konkret dokumentasjon av behovet for arbeidsstipend til kritikere er to viktige oppgaver i den innledende fasen av dette arbeidet.