Kritikerlaget

Referat fra årsmøte: seksjon for teater, musikk og dans

Torsdag 3. juni 2004, i Rådhusgt. 7 i Oslo

Kritikerlaget 23. juni 2004 Referater

Til stede: Emil Otto Syvertsen, Margrete Kvalbein, Brita Skogly Kraglund, Håkon Heggstad, Ulf Sverresvold, Torkil Baden, Marit Strømmen, Henning Høholt, Annette Mürer, Andreas Wiese, Borghild Maaland, Liv Riiser, Jon Refsdal Moe og Anne Merethe K. Prinos (fra administrasjonen)
I forkant av årsmøtet diskuterte de fremmøtte (som var noen flere de som deltok på selve årsmøtet) seg frem til vinnerne av sesongens kritikerpriser. Dette skjedde gruppevis. Dessuten leste Astrid Kvalbein opp begrunnelsen for årets vinner av Olav Dalgards kritikarpris, Therese Bjørneboe.
Sak 1
Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av møteledelse og referent
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Emil Otto Syvertsen ble valgt til møteleder, Anne Merethe K. Prinos til referent.
Sak 2
Godkjenning av årsrapport for TMD
Syvertsen gikk gjennom årsrapporten punkt for punkt. Når det gjelder fjorårets priser, ble det kommentert at Yngve Kvistad delte ut Teaterkritikerprisen. Dette hadde falt ut årsrapporten. Når det gjelder finansiering av Dalgard-prisen, ble Det Norske Samlaget og Institusjonen Fritt Ord foreslått som mulige bidragsytere. Torkil Baden stilte for øvrig spørsmål ved AUs tolkning av statuttene for Musikk-kritikerprisen. Han kunne ikke se at prisen i henhold til statuttene må gå til levende musikk.
Vedtak: Handlingsplanen ble enstemmig godkjent.
Sak 3
Innspill til handlingsplan for seksjonen
Brita Skogly Kraglund savnet større aktivitet på musikksiden og dessuten informasjon aktuelle ting som skjer. Det kom forslag om å arrangere kortseminarer på formiddags-
tid. Det ble også foreslått å henvende seg til Senter for dansekunst og NTO for å få nyhetsbrev derfra, som sekretariatet kan videreformidle.
Sak 4
Operakritikerpris. Forslag fra Henning Høholt
Henning Høholt redegjorde for sitt forslag. AU var negative til forslaget fordi de mente det var uheldig å splitte opp prisene enda mer.
Bare Høholt stemte for forslaget.
Vedtak: Forslaget avvist.
Sak 5
Forslag til ny prosedyre for kåringen av kritikerprisene. Forslag fra arbeidsutvalget Håkon Heggstad gjorde rede for AUs forslag. Flere medlemmer kom med innvendinger. Mange mente blant annet at det ville være meget uheldig å fjerne diskusjonen på sommermøtet. Det kom også innvendinger mot at hvert medlem kun skulle ha én stemme. Det ble også presisert at dette forslaget innebærer en endring av statuttene for prisene, og kan derfor ikke kalles en ?prosedyreendring?. Det ble for øvrig foreslått å lage en kombinasjon av gammel og ny ordning, dvs. en tidlig nominasjon som blir diskutert på sommermøtet. Det ble også foreslått å lage en seminardag ut av sommermøtet, der medlemmene kan søke reisestøtte. Disse forslagene blir det opp til det nye AU å vurdere.
Fire stemte for AUs forslag, ni stemte mot.
Vedtak: Forslaget avvist.
Sak 6
Valg
Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent. Det nye AU består av: Håkon Heggstad, Astrid Kvalbein (ny), Jon Refsdal Moe (ny) og Annette Mürer.
AUs forslag til ny valgkomité ble også godkjent. Ny valgkomité blir: Emil Otto Syvertsen, Marit Strømmen og Andreas Wiese.