Kritikerlaget

Sommerhilsen ? medlemmer kaster terninger over styret

For å lodde hvor fornøyde Norsk kritikerlags medlemmer er med arbeidet som drives av organisasjonen, ble medlemmene invitert til å gi styrets arbeid terningkast.

Christer Dynna 28. juni 2007 Krit.sirkelenReferater
 5

Spørreskjemaet som ble sendt ut elektronisk og per post, fikk en svarprosent på 23 % (72 svar). Kunstseksjonens medlemmer responderte minst på terningkast-invitasjonen (15 ), mens 22 % av litteraturseksjonens medlemmer ga svar. Hele 28 av medlemmene i teater-, musikk- og dansekritikk-seksjonens svarte på undersøkelsen.

«Ikke tilfredsstillende»-prosenten
Av det totale materialet oppga over halvparten (39) at de ikke synes «lagets synlighet i offentligheten er tilfredsstillende».
Spørsmålet om «Hvor tilfredsstillende er kontakten mellom enkeltmedlemmene og laget?» fikk dommen «lite tilfredstillende»* fra 18 %.
I arbeidet med å «styrke kritikernes faglige og økonomiske interesser» svarte 22 % at de fant oppgaven lite tilfredsstillende utført, og 32 % mente at lagets stipendordninger var lite tilfredsstillende.

Brorparten er fornøyde?
15 % svarte at lagets seminarer og arrangementer ikke holder mål, mens 26 % sa seg ikke tilfredse med lagets arbeid for å skaffe ekstern finansiering.
Tilsvarende andel som sa seg fornøyde med henholdsvis seminarer og arbeidet for ekstern finansiering var dog 85% og 74%, for «vet ikke» ble ikke gitt som svaralternativ i undersøkelsen.

Prioriterer som styret
Så nær alle svarene uttrykte tilfredshet med den løpende informasjon fra laget. Tilsvarende enighet kom også frem vedrørende «viktigheten av å arbeide for styrke kritikernes lønns- og arbeidsvilkår», samt arbeidet med stipenodrdningene. Gjennomføringen av arrangementer og seminarer samt kritikerprisene ble også utpekt som «viktige» områder å arbeide med for Kritikerlaget.
*«Lite tilfredsstillende» gjengir ‘terningkastene 1?3’.

GOD SOMMER ØNSKES ALLE KRITIKERE, TILFREDSE SOM UTILFREDSE

!!