Stipend for sakprosakritikk

Presis kritikk er en viktig faktor i utviklingen av gode fagmiljøer. God sakprosa har krav på kvalifisert og dyptpløyende tilbakemelding. For å være med og utvikle dette, utlyser herved Norsk kritikerlag ett stipend for sakprosakritikk på 80 000 kr for aktive kritikere, virksomme i Norge.

11. september 2011

Stipendet vil utbetales som en engangssum og er skattepliktig.

Søker må forholde seg til sakprosa som utgis i Norge, men kan gjerne knytte sin kritikk opp mot tendenser i et internasjonalt felt. Det forventes at søker har klare målsetninger med stipendiet.

Det følger publiseringskrav til stipendiet. Søker må legge ved en realistisk publiseringsplan som dekker publisering i dagspresse eller kringkasting, og i eventuelle fagtidsskrift. Formålet er at kritikken skal nå en så bred offentlighet som mulig, uten av dette skal gå på bekostning av kvalitet.

Etter endt periode må stipendmottaker sende inn en rapport til Norsk kritikerlag der det redegjøres for bruken av stipendiet og hva det har resultert i av publisert materiale.
All publisert sakprosakritikk av stipendmottager vil vurderes, og dette vil danne grunnlaget for en evaluering etter endt stipendperiode. (Stipendperioden vil løpe i 12 måneder etter tildeling.)

Det vil ikke bli laget fortrykte søknadsskjemaer. Søkeren står derfor fritt til å utforme sin søknad. Søknaden skal imidlertid inneholde:

• Søkererens navn, adresse, telefon, e-post, fødselsnummer (11 sifre), bankkontonummer og skattekommune
• CV
• Prosjektbeskrivelse
• Publiseringsplan
• Arbeidsprøver i form av minimum tre kritikker

Stipendiet er finansiert av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Spørsmål vedrørende stipendet kan rettes til generalsekretær Anne Merethe K. Prinos,

22 47 24 30.

Søknaden sendes Norsk kritikerlag, Pb. 352 Sentrum, 0101 Oslo.

Søknadsfrist er 15. oktober 2011.
Søknaden må være poststemplet (pass på å få stempel) senest denne datoen. Søknader som kommer inn etter fristen, vil ikke bli behandlet. Søknader mottatt per e-post godtas ikke.