Kritikerlaget

Kalender

Veiledende satser for kritikk

Styret i Norsk kritikerlag har gjennom lengre tid arbeidet med å etablere veiledende satser for kritikk. Styret ser på dette som et av flere virkemidler for å heve statusen for arbeidet med kritikk og for å bedre kritikernes vilkår.Styret legger også frem en kritikeravtale.

Satsene er ment som et verktøy i forhandlingssituasjoner, men laget kan ikke pålegge noen å følge dem.

Filvedlegg