26.09: Kritikeraksjonen 2005

Norsk kritikerlag innkaller til medlemsmøte: Kan du leve med at andre selger dine artikler og stikker fortjenesten i egen lomme? Program for møtet og samtykkerklæring (kan lestes ned i word):

22. september 2005
Vty

I dag selger en rekke norske aviser våre artikler videre til den digitale databasen Mediearkivet.no. For avisene er dette business. De tjener penger på oss. Som oftest skjer salget uten at skribentene får honorar for eller at det blitt inngått avtale om et slikt salg til tredjepart. Dette innebærer et dramatisk brudd opphavsretten.
Etter henvendelser til Mediearkivet.no og de involverte avisene via forvaltningsorganisasjonen LINO, har vi ennå ikke fått tilfredsstillende svar på spørsmålet om hvilke avtaler som ligger til grunn for avisenes videresalg.
Situasjonen krever aksjon! På medlemsmøtet legger vi fram en henvendelse i brevform som gjør avisene oppmerksom på at videre publisering i elektronisk form fra databaser eller andre elektroniske medier er å betrakte som opphavsrettsbrudd, så lenge det ikke er inngått avtale om det. Jo flere medlemmer som undertegner og sender denne henvendelsen til sine aviser, desto sterkere står våre rettigheter! Jo tøffere kritikerne er, desto sterkere står samtlige av våre skribentkollegaer!

DAGSORDEN FOR MEDLEMSMØTET DEN 26. SEPTEMBER 2005
1.?Hit med penga! En kort presentasjon av Kritikeraksjonen 2005?
v/ Trond Haugen, Norsk kritikerlag.
2. ?Hvordan er jussen? Det rettslige bakteppet for aksjonen?
v/ advokat Eirik Djønne.
3. ?Nå eller aldri! Aksjonen i et skribent-/kulturpolitisk perspektiv?
v/ Trond Andreassen, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
4. Forvaltningsorganisasjonen LINO og panel bestående av innlederne svarer på spørsmål – v/ Mads Liland (LINO)
5. Aksjonsplan. Første trinn: Brevet til avisene. Videre perspektiver.
(v/ Liland, Andreassen, Djønne og Haugen.)
Medlemmer som skriver for en avis som videreselger til mediearkivet, kan søke om reisestøtte.
VEL MØTT!

Norsk kritikerlag v/Anne Merethe K. Prinos (daglig leder) Trond Haugen (leder)

SAMTYKKEERKLæRİNG

Til: ??..(avis/redaksjonen)
Fra: ??
. (skribentens navn)

Vedlagt følger min artikkel/kronikk/anmeldelse?..(stryk det som ikke passer) som kan publiseres en gang i
????.. i trykt versjon den ??(dato) /i perioden fra ?. til og med ?? .
Det avtalte honorar er ??.. som utbetales til ??..
Rettighetsoverdragelsen er ikke eksklusiv.

Samtykket gis også for samtidig publisering i utgivers egen nettutgave forutsatt at bruker får gratis tilgang.

Samtykke til annen bruk, herunder etterfølgende publisering ved at mitt verk tilbys allmennheten i elektronisk form fra databaser eller andre elektroniske medier, gis under forutsetning av at avtale om særskilt vederlag for slik bruk på forhånd blir inngått med meg eller en organisasjon som kan inngå avtale på mine vegne. Slikt samtykke er således betinget av avtale om vederlag.
UTKAST 20.9.05 ED/HMG/ML