Kritikerlaget

Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen

Styreleder for Norsk kritikerlag Preben Jordal var til stede under budsjetthøringen i Familie- og kulturkomiteen 25. oktober 2022. Les innlegget her.

Kritikerlaget 25. oktober 2022 YtringerNyheter
Preben jordal foto–web

I Ytringsfrihetskommisjonens utredning «En åpen og opplyst offentlig samtale» (NOU 2022: 9) står det på slutten av kapittelet om «ytringsfrihet i kunsten» at «profesjonell kritikk, allmenne vurderinger og diskusjoner om kunst og kultur er viktig for å sikre en åpen og opplyst samtale om kulturfeltet.»

Kommisjonen tar dessuten til orde for å «[ø]ke bevisstheten innad i kunstsektoren om verdien av debatt, kritikk og meningsmangfold.»

Som representant for en yrkesgruppe som arbeider i nettopp dette feltet, kan jeg bekrefte at den frie kritikken ennå er mulig å få til, men at de økonomiske vilkårene fremdeles er svært krevende.

Det er nedslående å registrere at svært mange kritikere faller fra fordi de økonomiske vilkårene er for dårlige. Denne tendensen bekreftes både av Kritikerlagets medlemsundersøkelse av 2017 og av Frilansundersøkelsen av 2019.

Kritikere flest er frilansere, og lave honorarer over tid gjør det vanskelig å oppnå økonomisk stabilitet. Som frilansere har kritikerne dessuten dårligere rettigheter enn fast ansatte i det offentlige velferdssystemet. Norsk kritikerlag håper denne regjeringen vil følge opp arbeidet med å forbedre velferdsordninger for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Ved siden av Statens arbeidsstipender er Kulturrådets ordning for tidsskrift og kritikk den viktigste ordningen for å løfte kritikkfeltet. Denne ordningen er fremdeles sterkt underfinansiert og behovet for friske midler er stort. Vi vil oppmode medlemmene av Familie- og kulturkomiteen til å gi Kulturrådet mulighet til å utvide potten for tidsskrift og kritikk, slik Kulturrådet har indikert at de planer om å gjøre, dersom pengene kommer.

En styrking av ordningen for tidsskrift og kritikk vil gjøre det mulig å dyrke frem nye kritikerstemmer og således skape det mangfoldet som så ofte etterlyses i kulturfeltet.

Som Kulturrådet selv skriver i sin budsjettsøknad for 2023: «Feltet tidsskrift og kritikk har en stadig viktigere rolle som brobygger og premissleverandør for en kunnskapsbasert forståelse av og debatt om kunstens og kulturens betydning. Feltet trenger å anerkjennes ved at grunnfinansieringen sikres.»

Vi i Norsk kritikerlag kunne ikke vært mer enig.

Takk for oppmerksomheten!
Preben Jordal, styreleder i Norsk kritikerlag