Kritikerlaget

Kulturmeldinga henger ikke sammen

Norsk kritikerlag mener kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland er blind for en vesentlig forutsetning for sin egen kulturmelding: kritikken. Pressemelding.

Kritikerlaget 01. september 2003 Ytringer

Kulturmeldinga Kulturpolitikk fram mot 2014 fortjener masse ros. Ikke minst fordi den setter kvaliteten i sentrum for de neste ti årenes kulturpolitikk. Allerede i det innledende sammendraget understreker den kvalitet «[?] som eit avgjerande kriterium for at eit kulturtiltak skal verta prioritert i den statlege kulturpolitikken». Videre understreker kulturmeldinga behovet for åpne og opplyste offentlige samtaler om kunsten og fester dette behovet i sentrale menneskerettigheter og ytringsfrihetskommisjonens forslag om å grunnlovsfeste myndighetenes ansvar for å skape infrastrukturer for slike samtaler (kap. 6.1).
Det påfallende med kulturmeldinga er at den blind for sin egen forutsetninger. Hvem gir uavhengige vurderinger av kunstens kvalitet? Og hvem snakker om den i offentligheten? Det finnes mange gode lesere av kunsten i dag. Det finnes imidlertid én leser som står i en særstilling når det gjelder kunstformidlingen: kritikeren. Hun har to sentrale oppgaver. For det første å se og vurdere kunst. For det andre å snakke om den i offentligheten. Det er kritikken som forvalter dette doble ansvaret for kvalitetsvurdering og offentlig ordskifte. I Kulturpolitikk fram mot 2014 nevnes ikke kritikken med ett ord. Kulturpolitisk er ikke kritikken viktig nok. Dermed henger ikke kulturmeldinga sammen. Kvalitets- og offentlighetspretensjonene forblir tomme ord og glansbilder.
Kulturpolitikk fram mot 2014 kan dermed leses som et farligere dokument enn det som kom fram på fredagens pressekonferanse. Heller enn å skape en infrastruktur som fremmer den kritiske, opplyste samtalen om kunsten i offentligheten, privatiserer den samtalen, truer den uavhengige kritikken og etterlater oss med en statsstøtta kunst publikum risikerer å aldri få høre om.

Eg har nok ønska å prioritera og reindyrka støtta som skal gå til kunstnaruttrykka i denne meldinga. Eg syns det er det viktigaste, og vi har då ikkje prioritert å gje støtte til kritikarane. Det er ei avveiing om kva eg syns er viktigast i forhold til kulturlivet som sådan.

Valgerd Svarstad Haugland under pressekonferansen om kulturmeldinga Kulturpolitikk fram mot 2014
Norsk kritikerlag v/ Trond Haugen (leder)