Kritikerlaget

Kalender

Sommerbrev

Styreleder for Norsk kritikerlag Preben Jordal oppsummerer årets første halvår i et sommerbrev til medlemmene.

Kritikerlaget 04. juli 2023 YtringerNyheter
Preben jordal foto–web

Kjære medlemmer.

Det har vært en begivenhetsrik vår for Norsk kritikerlag. I tiden som har gått siden årsmøtet, har det skjedd en rekke ting av fagpolitisk betydning.

1) Arbeidsgruppen bestående av representanter for Tidsskriftforeningen, Tekstallianse og Kritikerlaget har hatt flere møter, og sendte i begynnelsen av mai et brev til Kulturdepartementet der vi oppfordret til styrking av kritikkfeltet og tilførsel av friske midler til Kulturdirektoratets ordning for «Tidsskrift og kritikk». Det ble også sendt ut en pressemelding til samtlige relevante publikasjoner. Både Subjekt og Kunstkritikk hadde oppslag om saken. Arbeidet med å bevisstgjøre politikerne om kritikkens viktighet fortsetter til høsten.

2) Fredag 9. juni la regjeringen frem kunstnermeldingen «Kunstnarkår», som angivelig har vært under forberedelse lenge. Her ble det foreslått å avvikle ordningen med arbeidsstipend for kritikere under Statens kunstnerstipend, en ordning som Kritikerlaget har arbeidet for i 25 år, og som vi vel strengt tatt trodde vi ikke kunne miste.
I kunstnermeldingen sto følgende å lese:

«Departementet meiner at kritikarar er viktige formidlarar og brubyggjarar mellom kunstnar og publikum. Kritikken har ein pedagogisk funksjon og bidreg til å stimulere interessa for kunst og bør kulturpolitisk sikrast. Virket deira ligg likevel etter departementet si vurdering ikkje naturleg innanfor målgruppa og føremålet til forskrifta. Difor føreslår departementet at stipendkomiteen for kritikarar vert avvikla, og at midlane til kritikarane vert overførte til Norsk kulturfond, som allereie har ordningar som kan vareta kritikarar.»

Men fordi alt dette – og da særlig forslaget om å avvikle arbeidsstipendordningen – skapte såpass store reaksjoner, trakk regjeringen fremlegget allerede uken etter. Hva som vil skje nå, er ennå usikkert. Men vi ønsker oss selvsagt både en styrking av ordningen for «Tidsskrift og kritikk» og en økning i antall arbeidsstipender, og det er det vi kommer til å arbeide for i tiden fremover.

For de fleste av oss er det også rimelig åpenbart at departementet i kunstnermeldingen opererer med en forståelse av kunstfeltet som er både gammeldags og uinformert. Vi har med andre ord en betydelig oppgave foran oss når det gjelder å få de folkevalgte til å forstå at kritikken spiller en viktig rolle i kretsløpet for produksjon og opplevelse av kunst, litteratur, musikk, dans, teater.

Jeg vil takke alle som kastet seg inn i diskusjonen om kunstnermeldingen, både på Facebook og andre steder. Det er fint å være leder for et lag med så mye entusiasme og yrkesstolthet blant medlemmene. Vi er klare til videre kamp hvis det blir nødvendig.

Som jeg tidligere har nevnt, er det også veldig gledelig å se hvor mange arrangementer dere står bak og deltar på hvert eneste år. Det er med andre ord ingenting som tyder på at Kulturdepartementet har rett når de anser kritikerne som å tilhøre en såkalt «randsonegruppe». Vi er tvert imot midt i kulturen.

Jeg ønsker dere alle en god sommer, så ses vi til høsten!

Preben Jordal