Tale til Norsk kritikerlags årsmøte 2011

Norsk kritikerlags årsmøte 2011, som ble avholdt lørdag 2. april i Forfatternes Hus i Oslo, gjenvalgte Anne Schäffer som styreleder.

- Vi skal fortsette arbeidet for å styrke den frie, uavhengige kritikken som en av pilarene i den demokratiske samtalen, sa Schäffer i sin tale til årsmøtet. Vi bringer her talen i sin helhet.

6. april 2011
Anne sch

Kjære årsmøte!

Organisasjonsarbeid kan synes temmelig kjedelig. Ting går langsomt, lite skjer, før mange års innsats plutselig får resultater.

I Norsk kritikerlag har vi i lengre tid arbeidet for å utvide antall arbeidsstipend til kritikere.

Til årsmøtet i fjor var det endelig klart at vi i tillegg til det ene statlige arbeidsstipendiet fikk en prøveordning over tre år med ett stipend øremerket sakprosakritikk fra NFF og ett arbeidsstipend fra Fritt Ord. Så langt har fire kritikere fått tildelt private stipend.

Få dager før deadline på denne årsmøtetalen fikk vi brev fra Kulturdepartementet om at departementet har innvilget oss nok et arbeidsstipend, til tross for at Utvalget for statens stipend og garantiinntekter ikke hadde foreslått en slik økning.

Tildelingen er en direkte følge av vår merknad til utvalgets forslag til kvotefordeling, og av at Kritikerlaget er hørt på linje med andre organisasjoner og institusjoner – i dette tilfellet på billedkunstområdet.

Et par uker før tildelingsbrevet kom fremmet Kritikerlaget forslag om et kritikerløft på en innspillskonferanse i anledning stortingsmeldingen om visuell kunst som kommer til høsten. En konferanse der det var bred enighet om behovet for og ønske om mer kritisk tekst.

Dette nye stipendiet er derfor øremerket kritikere innen det visuelle kunstfeltet. Men, i stedet for å opprette et nytt arbeidsstipend for kritikere har departementet tatt stipendet fra kvoten til skjønnlitterære forfattere. Det er stikk i strid med våre signaler – vi ønsker ikke å få på bekostning av andre kunstnergrupper, men å få i tillegg. Organisasjonene imellom er det økt bevissthet for ikke å kjempe imot hverandre, men for å stå sammen.

Slik kan en gledelig nyhet få et negativt skjær når myndighetene ikke ser kritikken som et helhetlig kulturpolitisk anliggende.

Etter at forfatterforeningen og kritikerlaget påpekte dette i brev til departementet, har de lovet forfatterne et nytt arbeidsstipend. Freden er gjenopprettet og vi kan glede oss over nok et arbeidsstipend. Det første øremerket kunstkritikk har gått til Marit Paasche.

For at vi skal vise at det er behov for disse arbeidsstipendene, og for flere, er det viktig at mange søker stipend. Det er tidkrevende å søke, og man kan lett tenke det er fånyttes arbeid, spesielt når man vet at sjansen til å få er liten. Men, ikke gi opp, stor søkning viser stor interesse og det er viktig for oss i det videre arbeidet. Søk stipend!

Kritikerlaget har en posisjon i den kulturpolitiske bevisstheten. Vi høres, også av Mediestøtteutvalget som i sin rapport siterer våre synspunkter i omfordelingsalternativets forslag om øremerkede stipendier til frie skribenter og kritikere i landets redaksjoner. Det er vi glade for, men vi mener likevel at kritikken skal være en del av kulturpolitikken.

En organisasjon er i bevegelse og skal være det. Vi skal sette i gang prosjekter – og vi skal gå videre.

Nettstedet Kunstkritikk er Kritikerlagets baby. Initiert av arbeidsutvalget i kunstseksjonen i 2003, på statsbudsjettet fra 2009, og i dag Norges og Nordens ledende nettidskrift for kunstkritikk. Nå er nettidsskriftet, med årsmøtets velsignelse, klart til å stå på egne ben.

Kritikerlaget skal bruke kreftene på nye prosjekter fremover. Vi skal fortsette arbeidet for å styrke den frie, uavhengige kritikken som en av pilarene i den demokratiske samtalen.

Det er vårt budskap, og det vil vi i tiden fremover arbeide for – gjennom samtaler med de kulturpolitiske myndigheter i departementet og på Stortinget.

Anne Schäffer (sign.)
styreleder

Bildet: Anne Schäffer taler til årsmøtet. Foto: Margunn Vikingstad.