Årsmøte i Norsk kritikerlag 14. april 2012

Les tale ved styreleder Anne Schäffer som ble holdt under årsmøtet i Norsk kritikerlag.

14. april 2012
Img 2014

Velkommen til Norsk kritikerlags årsmøte 2011!

Kjære årsmøte!

Da jeg sto her for et år siden var Norge et annet land enn det er i dag.
Terrorhandlingene 22.07 har for alltid gjort noe med oss, med hver enkelt av oss, og med vårt demokrati.
I dagene og ukene som kommer skal vi bli minnet om de ufattelige hendelsene igjen og igjen når rettsaken som starter mandag vil fylle spalter og sendetid.

22.07 har gjort noe med Norges bevissthet. En type bevissthet som blant annet handler om sårbarhet, om frykt, hat, hevn og om samhørighet, speiles og vil fortsette å speiles i ulike kunstuttrykk. Den speiles også i resepsjonen av kunstutrykkene, som en ny årvåkenhet, på godt og vondt, overfor kunstens evne til å utrykke, utvide – og til å binde sammen.

Håpet er at samfunnet og ser og verdsetter kritikken som en nødvendig kvalitetsikring av kunsten. At myndighetene nå mer enn noensinne ser nødvendigheten av å legge til rette for å heve nivået på den offentlige demokratiske samtalen som er så viktig og der kritikken er en av grunnpilarene.
Det er fortsatt et alvorlig misforhold mellom det myndighetene bruker til å støtte produksjonen av kunst, og det de bevilger til den profesjonelle vurderingen av den.
Derfor fortsetter vi i Norsk kritikerlag å påpeke overfor de politiske myndigheter hvilke lønns- og arbeidsvilkår kritikerne har.
Og det fører frem, sakte men sikkert.
Norsk kritikerlag har en posisjon i den kulturpolitiske bevisstheten.
I fjor fikk vi et nytt statlig arbeidsstipend – øremerket kritikere innen det visuelle kunstfeltet. I år har vi fått enda ett arbeidsstipend, og øremerkingen av det forrige er fjernet . Det vil si at vi nå kan fordele tre statlige arbeidsstipend à 190.000 kroner på alle kritikergruppene.
Jeg oppfordrer igjen alle til å søke stipend, for det er slik vi viser myndighetene behovet kritikere har for rom og tid til fordypning.
Vi fortsetter arbeidet med å få flere statlige arbeidsstipend og for å opprettholde arbeidsstipendiene vi har fått fra NFF og Fritt Ord.

Kritikk lønnes generelt skammelig lavt. Vi ønsker å gjøre noe med de lave honorarene. I første omgang vil vi kartlegge medlemmenes arbeidssituasjon gjennom en medlemsundersøkelse. Jeg oppfordrer derfor alle til å svare på undersøkelsen når den kommer. Den kunnskapen vi får skal vi bruke i møter med departementet og med familie- og kulturkomiteen på Stortinget.
Med slik kunnskap kan vi komme med vektige innspill til Stortingsmeldingen NOU Kulturutredningen 2014.
Kritikelaget har lenge ønsket å forbedre nettsiden vår. Derfor er det gledelig at vi nettopp har fått økonomisk støtte til det fra Norsk kulturråd

Kritikerlaget ønsker å utvikle en Kritikkportal der kritikker kan samles og leses. Vi oppretter nå en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal se på utfordringer og muligheter for en slik portal og søke midler fra Kulturrådet til et forprosjekt.

Høstseminaret “Kritikkens retorikk” i oktober i fjor samlet 75 skandinaviske kritikere til debatt og tekstkritikk på Lysebu. Å møte kolleger slik på tvers av faggrenser og landegrenser er både viktig og nyttig tror vi, og nå er vi i gang med planleggingen av et nytt tverrfaglig seminar for høsten 2013.

Årsmøtet i fjor ga klarsignal til arbeidet med å skille nettidskriftet Kunstkritikk fra Norsk kritikerlag. Adskillelsen har gått smertefritt og i dag er Kunstkritikk en egen stiftelse med et eget styre valgt på årsmøtet i Stiftelsene Kunstkritikk tidligere i dag. Vi har stor tro på at det er et vellykket grep og ønsker stiftelsen Kunstkritikk, redaksjonen og det nye styret lykke til fremover.

Anne Schäffer (sign.)
styreleder