Kritikerlaget

Kalender

Velkommen til Norsk kritikerlags årsmøte 2008!

Det er tid for markering. Denne våren er det ti år siden kritikerlagene for kunst, litteratur og teater, musikk og dans slo seg sammen til Norsk kritikerlag. Ja, det er ti år siden norske kritikere endelig gikk sammen om felles sak!

Leif Høghaug 25. mars 2008 Leder

Flere av oss husker godt årsmøtet den sjuende juni 1998 i Rådhusgata sju, Oslo. Lederen for gruppa som hadde arbeidet frem forslaget til Kritikerlagets organisasjonsform, Jørgen Lorentzen, gjorde rede for de forskjellige punktene på den første avgjørende delen av dagsordenen. Forslaget ble diskutert, og vedtak ble fattet. Deretter presenterte valgkomiteen sin innstilling til styre. Torkil Baden ble valgt til det nye Kritikerlagets leder, og med seg i styret fikk han dyktige kritikere som til sammen representerte de forskjellige kritikkgenrene. (Selvfølgelig: Det var ønskelig at også Filmkritikerlaget skulle bli en del av Norsk kritikerlag. Og etter ti år er det fortsatt slik: Vi håper Filmkritikerlaget en dag vil si ja til å bli med!) Tre arbeids-utvalg ble oppnevnt, og Krit.sirkelen, som tidligere hadde vært medlemsblad for Litteratur-kritikerlaget, fikk ny redaksjon og skulle fra nå av være medlemsblad for Norsk kritikerlag. Kristin Oldeide ble ansatt som Kritikerlagets første daglige leder.
Selv kom jeg med i Krit.sirkelens redaksjon. Senere ble jeg valgt inn i litteratur-seksjonens arbeidsutvalg, deretter styret Trond Haugen ledet. Etter mitt første år som lagets leder, vil jeg på vegne av styret benytte anledningen til å takke alle som i 1998 gjorde Norsk kritikerlag til en realitet. Og jeg vil takke alle som i løpet av de siste ti årene har arbeidet for å utvikle og synliggjøre Kritikerlaget som organisasjon. Tusen takk til dere alle! Det har vært ti begivenhetsrike år. Medgang og motgang. Stadig nye utfordringer av organisasjonsmessig karakter. Stadig nye spørsmål knyttet til kritikken og dens plass i den norske offentligheten.
Det har alltid vært mer enn nok å ta tak i. Og slik vil det fortsette. At vi nå feirer våre første ti år, innebærer m.a.o. ikke at vi skal lene oss tilbake og si oss fornøyd med tingenes tilstand. Vi skal ta vare på det beste i Kritikerlagets tradisjon, og vi skal arbeide videre, se frem-over, tenke nytt. Vi gir oss ikke før norske kritikere har oppnådd de rettighetene de har krav på. Skikkelige arbeidsvilkår, skikkelige honorarer. Igjen skal arbeidsgiverne få høre fra oss, og noen skal høre mer enn andre. I samarbeid med LINO vil vi i den kommende perioden gjøre vårt for å få i stand en kollektiv avtale for tidligere og fremtidig digital tilgjengelig-gjøring av allerede publisert materiale i trykt form. Og overfor myndighetene vil vi gjøre et nytt fremstøt for å få opprettet flere statlige arbeidsstipend til kritikerne. Vi skal bli tøffere, og vi skal arbeide for å gjøre Kritikerlaget mer synlig i det offentlige rom. Dessuten skal vi styrke forholdet til våre samarbeids-organisasjoner, samt søke nye allierte i kampen for en bedre kritisk hverdag.
Det er en stor glede å ønske Norsk kritikerlags medlemmer velkommen til årsmøtet 2008!
Leif Høghaug
leder