Kritikerlaget søker om 2 mill. til kunstkritikk

Kunstkritikken i norske medier er for svak og ureflektert heter det i en søknad til Norsk kulturråd. Arbeidsutvalget i kunstseksjonen i Norsk kritikerlag foreslår et opplegg med nettsted for kunstkritikk, skrivekurs og seminarer. Søknaden er ført i pennen av Jon-Ove Steihaug, Anne Schäffer og Marit Paasche. Kulturrådet skal behandle søknaden i midten av september.

Kritikerlaget 21. august 2002 ForhandlingerYtringerKunstKrit.sirkelen

Svak debatt

Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag ser behovet for å utvikle norsk kunstkritikk og styrke den kritiske refleksjonen i norsk kunstliv. Det synes å være bred enighet om at den kunstkritiske debatten i Norge er for svak og lite utviklet, sett i forhold til utviklingen på kunstområdet forøvrig. Mens vi i de siste 10-15 årene har fått flere kunstinstitusjoner (både regionale, nasjonale og private), bedre tilgang til internasjonal samtidskunst og et høyere aktivitetsnivå generelt, med et sterkt økende antall kunstnere og kunstutstillinger ? synes den seriøse dekningen av kunst å tape terreng.

Nedleggelse

I tillegg synes det generelle kunnskaps- eller dannelsesnivået mht. samtidskunst å være langt lavere en for eksempelvis litteratur og film. En mulig årsak til dette kan være at kunstsektoren har et relativt dårlig kommersielt potensial. Dette avspeiler seg i medienes prioriteringer, nylig eksplisitt uttrykt av Dagsavisens kulturredaktør i forbindelse med nedleggelsen av avisens faste kunstkritikk. Uavhengige tidsskrifter står også svakere på kunstområdet sammenlignet med f.eks. litteratur.

Styrke

Det er derfor nødvendig at kunstlivet/kunstkritikken selv tar et initiativ for å styrke kunstkritikken og den uavhengige, seriøse kunstdebatten. Hvis kunstlivet evner å drive sin egen kritiske diskusjon på en aktiv, faglig oppdatert og levende måte, vil det i neste omgang kunne øke medienes interesse for kunstsektoren. Det vil i tillegg kunne høyne kunnskapsnivået mht. hvilke kunstdebatter som føres i mediene og hvordan de føres. Vi mener at hele det norske kunstlivet, dvs. kunstnere, museer og gallerier, taper på at kunstkritikken står så svakt og er så marginal.

Støtte

Den svake stillingen for kunstkritikken er også et resultat av at den ikke er omfattet av noen av de støtteordningene som kommer kunstproduksjonen til gode. Det er et paradoks at det offentlige bruker mye penger til å støtte produksjon og formidling av kunst, men nærmest ingen ting på å bygge opp gode rammebetingelser for forståelsen av og debatten rundt samtidskunst. For mange kunstnere innebærer dette at de skaper i et vakum. Å styrke den seriøse kunstkritikken er derfor i høyeste grad i kunstnernes egen interesse.
Arbeidsutvalget beskriver prosjektet slik:
Tiltak for helhetlig 3-årig satsning på utvikling av norsk kunstkritikk:


  • Nettsted for kunstkritikk. Etablere et nytt rom for seriøs kunstkritikk i offentligheten, intensivere den kunstkritiske dekningen og diskusjonen, gjøre den rikere og mer sammensatt. Årlig skriveseminar for kritikere: Skolere eksisterende kunstkritikere og rekruttere nye. Årlig faglig seminar: Et årlig seminar-forum som kan være med på å sette dagsorden i den kunstkritiske diskusjonen i Norge, styrke det kritiske fagmiljøet, samt gjøre det synlig i offentligheten. I dag finnes det ingen slik møteplass.
  • Publisering
    Tiltaket krever ansettelse av en nettredaktør, og publiseringen vil skje i samarbeid med Morgenbladet, dvs. at en papirutgave utgis to ganger i året.

Skrivekurs

Skrivekurs i kunstkritikk skal arrangeres årlig med 3 helgesamlinger, første gang høsten 2003. Opplegget er inspirert av Kritikerakademiet ved Institutt for journalistikk i Fredrikstad, – en kursvirksomhet, som dessverre ligger nede for tiden.

Seminar

Det ønskes årlig et 2-dagers kunstkritisk seminar, første gang høsten 2003. Aktuelle samarbeidspartnere er Kunsthøgskolen, Universitet, museene og kunstnerorganisasjonene.

Finansiering

Samlet søknadssum til Kulturrådet er 1.9 mill. kroner. Prosjektet er i første runde tenkt for tre år med en total kostnadsramme på 3 mill. kr. Den siste millionen tenkes komme fra deltakeravgifter, Norsk kritikerlag, institusjoner og fonds og andre støttespillere.